1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชมเพื่อการท่องเที่ยว(มัคคุเทศก์น้อย) ณ ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

SC03 การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชมเพื่อการท่องเที่ยว(มัคคุเทศก์น้อย) ณ ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

          การปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน ของพวกเราทีมงาน U2T SC03 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง ” การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชมเพื่อการท่องเที่ยว” (มัคคุเทศก์น้อย) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ในการอบรมทางทีมงานได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ อยู่ใน ช่วงอายุระหว่าง 7-18 ปี โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 46 คน

          การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวในชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนตำบลสนวนในปัจจุบันที่มีผลต่อการจัดการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างไร และวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว รูปแบบและโครงสร้าง การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสม เพื่อให้ชุมชนและเหล่ามัคคุเทศก์น้อยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชม มัคคุเทศก์ น้อยทำหน้าที่นำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชน มีหน้าที่เป็นผู้นำนักท่องเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ ซึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้กันจนติดปาก คือ ไกด์ และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักรักสิ่งแวดล้อมในชุมชนและฝึกทักษะด้านการเป็นมัคุเทศก์น้อยที่มากความสามารถทำหน้าที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลของน้องๆเอง และการบริหารจัดการท่องเที่ยวในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า สร้างอาชีพ เพื่อนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในชุมชน

          ชาวชุมชนตำบลสนวนมีศักยภาพของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวโดดเด่น มีเอกลักษณ์ มีการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในการ ให้บริการอย่างชัดเจน มีส่วนร่วมและความร่วมมือจากคนในชุมชนในระดับดีมาก หากแต่ยังขาดการต่อยอดอัตลักษณ์หรือจุดขายสำหรับนักท่องเที่ยวให้มีส่วนร่วมต่อยอดในเชิงการตลาดและมาตรฐานแบบครบวงจรแต่ถึงอย่างไรก็ตามชาวชุมชนพยายามคิดกิจกรรมเพื่อสร้างความประทับใจและขยายการใช้เวลาพร้อมการใช้จ่ายในชุมชนให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยความร่วมมือของภาครัฐที่เข้ามาพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชนเกิดเป็นมูลค่าที่สร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวต่อนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนชุมชน คุณค่าของการท่องเที่ยวถือเป็นกระบวนการที่สำคัญในการนำสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมาเป็นข้อมูลสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและมีคุณค่า

          จากการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง การเพิ่มทักษะในการเสริม สร้างอาชีพในชุมชมเพื่อการท่องเที่ยว(มัคคุเทศก์น้อย) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พวกเราทีมงาน U2T SC03 ตำบลสนวน มีวัตถุประสงค์ในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน ตามนโยบายการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชมและการบริหารจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าจากการท่องเที่ยวเพื่อชุมชน มุ่งเน้นและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ การเป็นมัคคุเทศก์น้อยประจำตำบลให้กับลูกหลานชาวตำบลสนวนเพื่อต่ออดสร้างอาชีพนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในชุมชน

    วีดีโอประกอบการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน

 

อื่นๆ

เมนู