การปฏิบัติงานของพวกเราทีมงาน U2T SC03 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช ได้มีการลงพื้นที่เข้าไปดำเนินกิจกรรมพิเศษในพื้นที่ 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเชิงรุก และกิจกรรมเชิงรับมือ กิจกรรมเชิงรุก คือ “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” โดยจะเน้นการเข้าไป เคลียร์พื้นที่ทำความสะอาด เพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้สามารถลงพื้นที่ เข้าไปปฎิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย มี 3 STEP คือ  STEP ที่ 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด STEP ที่ 2 สร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด STEP ที่ 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์

        กิจกรรมเชิงรับมือ คือ “รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดของโรค” โดยชาว U2T จะร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิด ด้วยกาศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน การเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติก่อน และหลังฉีดวัคซีน เร่งสำรวจคนในชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว เร่งสร้างความมั่นใจ และอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ และคนในชุมชนได้รับการฉัดวัคซีน การรวมพลังฉีดวัคซีนของชาว U2T ในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน เพื่อให้ชุมชนกลับมาใช้ชีวิตกัน อย่างปกติในเร็ววัน

 

         ในส่วนของการลงพื้นที่ปฏิบิติงานนั้น ทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้มีการประสานกับผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ที่ประจำพื้นที่ของตำบลสนวน ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้กำหนดเป้าหมายโดยรวม 4 สถานที่ ได้แก่ วัดบ้านสนวนใน วัดป่านกเกรียน ร้านค้าประจำหมู่บ้าน ศาลาประชาคมบ้านจบกหมู่ 6 เพื่อเชิญชวนสร้างความเข้าใจ และรณรงค์คนในพื้นที่ เยาวชน ผู้สูงอายุ เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19  และมีการแจกอุปกรณ์เกี่ยวการป้องการ COVID-19 อาทิ เช่น หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ

 

          โดยสรุปจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เห็นได้ว่าคนในชุมชนให้ความสนใจและเข้าร่วม กิจกรรม U2T สู้ภัย COVID-19  เป็นจำนวนมาก  ซึ่งในการทำกิจกรรมแต่ละพื้นที่ทางทีมงานกำหนดผู้เข้าร่วมไว้ไม่เกินสถานที่ละ 20-30 คน  และจากการสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการตระหนักและมีวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ COVID-19 เป็นอย่างดี เช่นการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปที่สาธารณะ การล้างมือด้วยเจลล้างมือ และการเข้ารับการฉีดวัคซีน  ทั้งนี้ทางทีมการงานหวังไว้อย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่คนในชุมชนไม่มากก็น้อย

          วีดีโอประกอบการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู