1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ชุมชนต้นแบบหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม-บ้านสนวนนอก หมู่ที่2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

SC03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ชุมชนต้นแบบหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม-บ้านสนวนนอก หมู่ที่2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านโบราณ[/caption] “บ้านสนวนนอก” ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนโบราณที่ยังคงดำรงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ใช้ภาษาพื้นถิ่นเขมร และสืบสานการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตการผลิตไหมของชาวสนวนนอกเริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อนเก็บใบหม่อนไปเลี้ยงไหม การเลี้ยงไหมสาวไหมไปจนถึงการฟอก ย้อม มัดหมี่ ทอผ้า และแปรรูป จากวิถีชีวิตดังกล่าวที่สืบทอดต่อกันมาทำให้คนในชุมชนสนวนนอกแทบทุกหลังคาเรือนมีอาชีพหลักจากการทอผ้าไหมหลังเว้นว่างจากฤดูทำนา

จากการลงสำรวจพื้นที่ บ้านสนวนนอก หมู่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 638 คน แบ่งเป็น 171 ครัวเรือน มีการประกอบอาชีพหลักคือ ทำนาและทอผ้าไหม ดังนั้นผู้นำชุมชนและหน่วยงานต่างๆจึงให้การสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยการเปิดเป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมสนวนนอก” เปิดหมู่บ้านให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมการทอผ้าไหม จัดฐานการเรียนรู้ให้ศึกษาขั้นตอนการผลิตผ้าไหมตั้งแต่ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงการทอผ้าไหม สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนเป็นอย่าง

โรงเรือนเลี้ยงไหม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2563 เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการล็อกดาวน์ประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวต่างๆเป็นอย่างมาก ซึ่งชุมชนบ้านสนวนนอกก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ทำให้ไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยว คนในชุมชนจึงขาดรายได้และเกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกหลานที่ทำงานต่างจังหวัดมีการย้ายกลับมาอยู่บ้านเนื่องจากสาเหตุการตกงาน

การสาวไหม

https://youtube.com/watch?v=Gz1rqcqueTM&feature=share

Tags:

อื่นๆ

เมนู