สวัสดีครับ กระผมนายจักรกฤษ กองรัมย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร SC03 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึงของโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากเเก้วให้ประเทศ

กระผมได้ลงพื้นที่สำรวจตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย คือ บ้านหนองบัว หมู่ที่11 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา และยังมีคลองราช ที่ส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดมาตามลำคลองไหล่ผ่านด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ทำให้มีน้ำใช้ในการทำนา  พื้นที่ของบ้านหนองบัว หมู่ที่11 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ นั่นแบ่งเป็น 2 คุ้มด้วยกัน คุ้มที่ 1 คือคุ้มหนองบัว และคุ้มที่สองเป็น คุ้มชุมชนฝั่งคลอง ซึ่งด้านทิศเหนือของหมู่บ้านจะติดกับ บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่12 ,บ้านสวายจีกน้อย หมู่ที่1 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านทิศตะวันออกติดกับ บ้านสวายจีกน้อย หมู่ที่5 และด้านทิศใต้ติดกับบ้านฝ้าย ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และในพื้นที่ของบ้านหนองบัว หมู่ที่11 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์นั่นมีสถานที่สำคัญ 3 สถานที่ด้วยกัน โดยมีโรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน และศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดช่างหิน

โดยกระผมได้สอบถามตามแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน  และสอบถามตามแบบฟอร์ม 02 ข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาภายในชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับชุมชนต่อไป 

จากการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา เป็นอาชีพหลัก โดยการทำนาจะทำนาปีละ 1 ครั้งโดยจะมีการแบ่งผลิตที่ได้ไว้อุปโภค บริโภคและขายเพื่อนำเงินใช้จ่าย ค่าหนี้สิ้น ค่าแรงงานในการทำนา ค่าปุ๋ยเคมีที่นำมาใส่และเป็นต้นทุนในการทำนาในปีถัดไป รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป  และอาชีพค้าขาย ชาวบ้านบางบ้านมีการปลูกผักสวนครัวกินเอง เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด โดยใช้ชีวิตอย่างพอเพียงพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชน และมีการเลี้ยงโค และกระบือ เป็นจำนวนมาก

และยังมีชาวบ้านบางส่วนที่ยัง ทอผ้า ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนน้อยมาก โดยการทอผ้าไหมและผลิตใช้เอง โดยไม่มีการเข้ากลุ่มทอผ้าไหมและซื้อ ขายเป็นอย่างใด เป็นการใช้เองในครัวเรือน

จากการสำรวจเก็บข้อมูล  บ้านหนองบัว หมู่ที่11 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้ความร่วมมือในการสอบแบบสอบถามและได้ทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆภายในชุมชน พบว่า ชาวบ้านยังมีปัญหายากจนเนื่องจากมีแต่อาชีพเกษตรกรรม และมีความต้องการที่อยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองอยากทำอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน และการสำรวจข้อมูลครั้งนี้จะพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับชุมชนต่อไป 

 

อื่นๆ

เมนู