บ้านสวายจีกน้อย หมู่ 1 ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ มี 75 หลังคา ประชากร 218 คน โดยมีนายนายสมบัติ สุมรัมย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

  • ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของหมู่บ้านสวายจีก  ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  มีลักษณะสภาพพื้นที่เป็นที่เนินสูงสลับที่ราบโล่ง

  • ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์  จนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง หรือเรียกว่าพายุฤดูร้อน อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง   ๓๕ – ๔๐ องศา

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วง พฤษภาคม – ตุลาคม แต่ อาจเกิดฝนทิ้งช่วง ซึ่งอาจนานประมาณ ๒ -๓ สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ในช่วงเดือนตุลาคมนานราว ๑ – ๒ สัปดาห์  เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน  อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง

  • ลักษณะของดิน

ลักษณะดินโดยทั่วไปมีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย บางแห่งมีหินภูเขาไฟ บางแห่งในพื้นที่เป็นดินเหนียว

smart

smart

ข้าพเจ้า นาย วีระชัย ขจรภพ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หมู่ 1 บ้านสวายจีกน้อย ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน ในระหว่างวันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน ข้าพเจ้าได้ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา

สรุปผลการเก็บข้อมูล 

ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นคือ ประชาชนส่วนใหญ่ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้สูงอายุ  ของผู้ตอบแบบสอบถาม เพราะ ประชากรวัยทำงานไปทำงานนอกพื้นที่ และต่างจังหวัด

  1. ด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน

ในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน เป็นอาชีพ  ทำนา เป็นอาชีพหลัก และจะมีอาชีพเสริมที่แตกต่างกันออกไปเช่น เลี้ยงสัตว์ ทำพรมเช็ดเท้า เลี้ยงไหม แต่ยังการทำนายังไม่มีผลผลิตที่ไม่คุ้มค่าการลงทุน จึงทำให้กลุ่มวัยทำงานออกไปทำงานรับจ้างต่างถิ่นจำนวนมาก

2.ภาวะด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

รายได้มาจากอาชีพที่ทำเป็นหลัก รายได้ส่วนใหญ่ในชุมชนผลปรกฎว่า รายได้ในแต่ละครัวเรือน ต่ำกว่า 5,000 ต่อเดือน ในส่วนของที่ทำกิน ส่วนใหญ่มีมากกว่า 10 ไร่ รถจักยานยนต์ มีทุกครัวเรือน ในเรื่องค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่เป็นค่าการซื้ออาหารมาเพื่อบริโภค ภาระหนี้สินส่วนมากเกือบทุกครัวเรือน

  1. ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่ของตำบลสนวนส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับทำนา เพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ  น้ำในการอุปโภค-บริโภค ต้องอาศัยน้ำฝนจากแหล่งน้ำธรรมชาติจากลำห้วยตลาด หนองน้ำธรรมชาติ สระน้ำ และน้ำบาดาล ซึ่งยังไม่เพียงพอในหน้าแล้ง น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังสามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้
  2. ด้านการท่องเที่ยวของชุมชนคือ วัดช่างหิน
  3. ความต้องการของชุมชนคือ พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร อีกทั้งส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมสำหรับเวลาเว้นว่างจากการทำนา และให้บุลคลว่างงานมีรายได้ ผู้สูงอายุมีกิจกรรมรวมกลุ่มของชุมชมที่มีกิจกรรมร่วมกัน

smart

smart

smart

smart

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู