ประสาทเขาพนมรุ้ง​ จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้นจังหวัดทีทมีประวัติและวัฒนธรรมอันงดงาม แบ่งการปกครองออกเป้น 23 อำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์เป้นที่ตั้งสำคัญสมันอารยธรรมขอมอย่างประสาทเขาพนมรุ้ง และปัจุบันยังมีศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ สนามแข่งรถ สโมสรฟุบอลและสถานที่ท่องเที่ยวในหลายๆอำภอของจังหวัดบุรีมย์ รมไปถึง หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม บ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมยื เป้นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและมีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องผ้าไหมหางกระรอก

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล โดยท่านอาจารย์ อุกฤษฎ์ นาจำปา หัวหน้าหลักสูตร นำคณะทีมผู้ดำเนินงานประจำตำบลสนวน ลงพื้นที่เชิงปฏิบัติการ ร่วมจัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วันดี เธียรสวัสกิจ และอาจารย์จินตนา วัชรโพธิการ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับน้องๆมัคคุเทศก์น้อย โดยมีเนื้อหา อาทิ เช่น
-การอบรมการยกระดับการท่องเที่ยว
-การอบรมประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวในตำบล
-การอบรมการสร้างและพัฒนา Creative Economy
-ฝึกปฏิบัติการวาทศิลป์เพื่อการพูดในที่ประชุม
-การอบรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ความยั่งยืน
-การอบรมการผลิตสื่อออนไลน์เรื่องตำบล
-ฝึกปฏิบัติการยุวมัคคุเทศก์ประจำตำบล เป็นต้น
โดยกิจกรรมภายในงานยังคงมาตรการป้องกันโดวิด-19 อย่างเคร่งครัด การวัดอุณหภูมิ การสวมใส่เเมสตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างเพื่อให้ปลอดภัย และความสบายใจกับทางผู้ปกครองและน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนภายในตำบลสนวนเข้าร่วมลงทะเบียนเพื่ออบรมเป็นจำนวนมาก น้องๆให้ความสนใจกับเนื้อหาและข้อมูลกับทางท่านวิทยากรนำไปปรับใช้และเตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมพื้นที่ตำบลสนวน​และจังหวัดบุรีรัมย์

Tags:

อื่นๆ

เมนู