โครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

จิราภา กัณหา

               โครงการ เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ เป็นโครงการที่จัดเพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของคนภายในตำบลโคกเหล็กให้ดียิ่งขึ้นโดยได้กำหนดแบบฟอร์มและสรุปแบบฟอร์มมาสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและต้องการพัฒนาในด้านใด ซึ่งคณะทำงานได้ทำการสำรวจและประมวลผลแบบฟอร์มในแต่ละด้านเพื่อนำเสนอรูปแบบให้ทันผู้นำชุมชม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผอ.โรงเรียน ประชาชนทั่วไปและท่านอื่น ๆ ได้มองเห็นถึงปัญหาอย่างแท้จริง

               โครงการ เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ ซึ่งโครงการนนี้เน้นนำเสนอรูปแบบที่ชุมชนยังขาดการพัฒนาและที่ยังต้องการพัฒนาเพื่อก่อประโยชน์กับทุกคนภายในชุมชน ตามแบบฟอร์มที่ได้ทำการสำรวจคือ แบบฟอร์มแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคล ครัวเรือนและชุมชน, แบบฟอร์มแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่, แบบฟอร์ม 16 เป้าหมายในตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์, และ Focus Group กลุ่มผลิตภัณฑ์/อาชีพ โดยมีท่านอาจารย์ ผู้นำชุมชนทุก ๆ ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นและมุ่งเน้นพัฒนาในแต่ละด้านให้มีทิศทางไปในทางเดียว ในแต่ละแบบฟอร์มได้มีการพูดถึงปัญหาที่พบในชุมชนและได้กล่าวถึงที่มาของปัญหาและหนทางในการแก้ไขโดยท่านผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผอ.โรงเรียน ประชาชนทั่วไปและท่านอื่น ๆ ที่ประสบปัญหารวมถึงการพัฒนาอาชีพของคนภายในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นโดยผ่านอาจารย์ที่เป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของคนภายในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

              เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนภายในตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบฟอร์มที่คณะทำงานได้ทำการสำรวจและสรุปผลขึ้นนั้น พบปัญหาที่ประชาชนภายในชุมชนได้ประสบและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทุกๆ ท่านร่วมกันคิดและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู