โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

บทความรายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน 2564

          ดิฉันนางสุพรรณ อุปเท่ห์ ตำแหน่งประชาชน เขียนบทความประจำเดือน เมษายน 2564 ดิฉันเป็นผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานที่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

นางสุพรรณ อุปเท่ห์

          เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ดิฉันได้ไปเข้าร่วมประชุมจัดแผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เพื่ออบรมและทำกิจกรรม แบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม ซึ่งดิฉันได้อยู่กลุ่มการท่องเที่ยวซึ่งกลุ่มดิฉันมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ นางสาวสุมาลี พลเลื่อย นายภานุวัฒน์ หาระโคตร และดิฉันนางสุพรรณ อุปเท่ห์ ตอนนี้กลุ่มดินฉันก็ได้ดำเนินการเริ่มจากสรุปรายงานการประชุมในวันที่ 9 เมษายน 2564 ส่วนในเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีหมู่1 บ้านร่อนทอง และหมู่16 บ้านหนองใหญ่ ซึ่งในอนาคตจะปรับภูมิทัศน์เหมาะกับการท่องเที่ยวโดยมีการปลูกต้นไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของตําบลร่อนทองคือต้นยางนา ที่เหมาะกับพื้นที่ที่จะไปพัฒนา จะพัฒนาเป็นสถานที่ ปั่นจักยานออก กําลังกาย และวิ่ง ในตอนเช้าและตอนเย็น กิจกรรมศาสนา หมู่ที่ 17 ที่มีพระใหญ่กําลังก่อสร้างขึ้นซึ่งหมู่17เป็นทางผ่านระหว่าง หมู่ที่ 18 จะจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แก้มลิง และหมู่ที่18 ยังมีป่าที่ใกล้กับแก้มลิงจึงมีดอกกระเจียวและเห็ดในป่าชาวบ้านจะได้เก็บมาขาย ให้กับนักท่องเที่ยวชาวบ้านก็จะได้รายได้จากการเก็บของป่ามาขายและอีกทั้งมีคาราวาลช้าง ให้นักท่องเที่ยวได้ขี่ช้างเดินชมป่าและแก้มลิงซึ่งหมู่ที่18 ติดกับสนามบินโดยมี สโลแกน ลงเครื่องขี่ช้าง การปฏิบัติงานของดิฉันในเดือนเมษายน 2564 ดิฉันก็ได้ติดต่อประสานงานกับท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อที่จะให้ผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำกลุ่ม ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อจะได้ทำความเข้าใจและช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านที่มีการวางแผนจะทำแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ และผู้นำชุมชนในทุกฝ่ายก็ได้มีการร่วมมือกันเป็นอย่างดี งานก็ผ่านไปได้ด้วยดี

จากการลงพื้นที่ประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง ประจำเดือน เมษายน 2564 ดิฉันก็ได้มีการถ่ายภาพและวีดีโอ ในขณะประชุม เพื่อที่จะได้เอามาฟังการสรุปงาน และเก็บไว้ฟังเพื่อทบทวนการประชุม เพื่อที่จะได้นำข้อมูลและคำแนะนำเพื่อจะได้นำไปใช้ในเวลาที่ปฏิบัติงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู