การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

นางสาวอริษา อุปเท่ห์

ดิฉัน นางสาวอริษา อุปเท่ห์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) การดำเนินงานใน เดือน กรกฎาคม 2564 โดยการดำเนินงานในแต่ละวันของดิฉันมีดังนี้ค่ะ

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ได้ประชุมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ โดยนางนิภาพรรณ จันทร์เจ้า พัฒนาการอำเภอแคนดง ได้จัดเตรียมความพร้อมแบ่งหน้าที่มอบหมายงานให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) เพื่อเตรียม การจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ ประจำปี 2564 ณ ห้องพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดสถานที่จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ ประจำปี 2564 ณ บ้านซาด หมู่ 7 ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มปฏิบัติงานถึงหมู่บ้านที่จัดกิจกรรมเวลา 08:30 น. พร้อมด้วยนางนิภาพรรณ จันทร์เจ้า พัฒนาการอำเภอแคนดง นางสาวสุดารัตน์ พรมนัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวศิรกาญจน์ กันหมุด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และดิฉันนางสาวอริษา อุปเท่ห์ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ได้ช่วยกันเตรียมงานจัดสถานที่ บ้านซาด หมู่ 7 ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางนิภาพรรณ จันทร์เจ้า พัฒนาการอำเภอแคนดง นางสาวสุดารัตน์ พรมนัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวศิรกาญจน์ กันหมุด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และดิฉันนางสาวอริษา อุปเท่ห์ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และผู้ใหญ่บ้าน ซาด หมู่ 7 ตำบลสระบัว อำเภอคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ มีคณะกรรมการจากสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด และได้พาคณะกรรมการขับรถซาเร่งชมผลผลิตของหมู่บ้าน  วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่ ตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน นางนิภาพรรณ จันทร์เจ้า พัฒนาการอำเภอแคนดง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และดิฉันนางสาวอริษา อุปเท่ห์ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ได้ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1.3การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ระดับหมู่บ้าน ณ บ้านหนองหญ้าคา หมู่ 9 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง นายพร้อมพงษ์ อาสินรัมย์ โดยมีครอบครัวพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และครัวเรือน “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลหัวฝายและตำบลดงพลอง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.การขุดคลองไส้ไก่ 2.การห่มดิน 3.การทำปุ๋ยหมักแบบกลับกอง 4.การทำน้ำหมักรสจืดจากหน่อกล้วย 5.การทำน้ำยาเอนกประสงค์

จากการทำงานในหน่วยงานที่ผ่านมา ดิฉันได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงาน และสัมผัสการลงพื้นที่ได้จริง และได้รับรู้เรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดิฉันสามารถนำความรู้ที่ได้จากหน่วยงาน ไปบอกต่อที่บ้านในการปฏิบัติงานเกษตรทฤษฎีใหม่

 

อื่นๆ

เมนู