นางวนิดา นาประโคน

ในชุมชนบ้านเมืองฝางมี 5 หมู่ที่อยู่ใกล้เรือนเคียงกันมีความเป็นอยู่ตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมที่ปู่ย่าตายายได้สอนนำพาปฏิบัติเรื่อยมา ชาวบ้านในชุมชนได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ปัจจุบันชุมชนบ้านเมืองฝางชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาก ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำนาเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือ บางครอบครัวก็มีอาชีพเสริมเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาเอาไว้ขายปลูกผักสวนครัวขายบ้างไว้กินเองในครอบครัวแบ่งปันกันในชุมชน ชาวบ้านวัยทำงานก็ออกไปทำงานก่อสร้างในตัวเมืองไปเช้าเย็นกลับ ส่วนชาวบ้านที่ว่างงานทางผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เล็งเห็นความสำคัญของชาวบ้านจึงได้ประสานงานกับองค์การบริหารตำบลเมืองฝางจัดหางานให้ ได้โครงการสัมมาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ก็มีชาวบ้านให้ความสนใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางได้มีการอบรมมีครู 2 คนมาอบรมสอนทำพวงหรีด 3 วันชาวบ้านก็พอทำได้และก็พัฒนาฝีมือดีขึ้นมาเรื่อยๆทุกวันนี้มีสมาชีกอยู่ 28 คนก็ทำด้วยกันเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ทำขายในชุมชนยังไม่มีตลาดรองรับถึงจะเป็นเงินเล็กน้อยแต่ชาวบ้านที่ทำก็เต็มใจทำเพราะได้เงินช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวได้บ้าง
ชาวบ้านขอขอบคุณผู้นำหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางและมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ที่ได้เล็งเห็นและช่วยให้คนว่างงานมีงานทำ ชาวบ้านอยากมีตลาดรองรับ รับซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำในชุมชนจะได้มีงานทำที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

อื่นๆ

เมนู