นางสาววิลัยลักษณ์  ศิริกรรณิกา

ทุกวันนี้การทำไร่ทำนาไม่ประสบผลสำเร็จสักเท่าไหร่นักสืบเนื่องมาจากธรรมชาติผิดเพี้ยน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้ชาวนาบางส่วนหันมาทำไร่นาสวนผสม ลดพื้นที่ทำนาข้าวลงปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลาไว้ทานในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
“ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว”ยุคสมัยนี้คงใช้ไม่ได้แล้วเพราะในนาทุกวันนี้มีแต่หญ้าและดินที่แห้งแล้งโดยเฉพาะในภาคอีสานใต้ของเราส่งผลให้ชาวนาทำนาไม่ได้ผลหลายคนหันไปทำไร่อ้อย ไร่มัน ซึ่งก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะสภาพดินและสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยแต่มีชาวนาบางกลุ่มหันไปทำเกษตรพอเพียงมีการขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว ไว้ทานเองบ้างถ้ามีมากพอก็จะนำไปขายในหมู่บ้านทำให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน บางคนก็เลี้ยงไก่ไข่ไว้ขาย บางคนก็ซื้อวัว,ควายมาเลี้ยงเพื่อเอาลูกไว้ขายทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำนาเพียงอย่างเดียวชาวนาส่วนมากหันมาทำเกษตรพอเพียงยึดเอาคำสอนของพ่อหลวง ร.9มาปรับใช้ในชีวิตและอาชีพทำให้การใช้ชีวิตดีขึ้นไม่หวังผลผลิตจากนาข้าวเพียงอย่างเดียว ทุกวันนี้มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทำให้มีน้ำในบ่อมากพอที่จะเอาไว้รดพืชผักที่ปลูกไม่ให้แห้งตายและมีน้ำมากพอที่จะเลี้ยงปลาไว้ทานไว้ขายได้บ้าง การทำเกษตรพอเพียงไม่ได้ส่งผลดีต่อคนที่ทำเพียงคนเดียวแต่ยังส่งผลไปถึงคนในหมู่บ้านอีกหลายๆครอบครัวด้วย เพราะเมื่อได้เห็นตัวอย่างการทำเกษตรพอเพียงได้ผลผลิตดีก็จะหันมาทำตามแบบอย่างกันมีการแนะนำบอกต่อทำให้หลายคนมีชีวิตที่ดีขึ้น อยู่อย่างพอเพียงตามยุคตามสมัยไม่ยึดติดกับวัตถุนิยมมากเกินไป การใช้ชีวิตของคนเราก็จะอยู่อย่างพอเพียงและมีความสุขได้
ความพอเพียงไม่ใช่แค่ทำให้ชีวิตในด้านอาชีพดีขึ้นเพียงอย่างเดียวยังส่งผลให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขตามไปด้วย มีการปรึกษาหารือกันระหว่างเพื่อนบ้านและคนในชุมชนในการพัฒนาเกษตรพอเพียง มีความรัก ความสามัคคี ในหมู่บ้านชุมชน สร้างมิตรภาพดีดีต่อกันและยังส่งผลไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานเพื่อดูเป็นแบบอย่างที่ดีของการประกอบอาชีพและจะได้พัฒนาชุมชนของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

               

อื่นๆ

เมนู