1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก
  4. SC08-02-18 นายรังสิวุฒิ แถวนาชุม ผู้ปฎิบัติงานตำแหน่ง ประชาชน ชุมชนสตึกบูรพา หมู่ที่ 10 ต.สตึก อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 2564

SC08-02-18 นายรังสิวุฒิ แถวนาชุม ผู้ปฎิบัติงานตำแหน่ง ประชาชน ชุมชนสตึกบูรพา หมู่ที่ 10 ต.สตึก อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 2564

กระผมนายรังสิวุฒิ แถวนาชุม ผู้ปฎิบัติงานตำแหน่งงาน ประชาชน ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ชุมชนสตึกบูรพา หมู่ที่ 10 ตำบลสตึก อำเภอสตึก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ปฐมนิเทศเกี่ยวกับโครงการ วางแผนการปฏิบัติงาน ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมงานและผู้นำชุมชน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ชุมชนสตึกบูรพา นางสุวิมล จันทร์ฉายทอง

สอบถามด้านประชากรภายในชุมชน บริเวณเขตพื้นที่หมู่ 10 บริบท ความเป็นอยู่ของลูกบ้าน อาชีพ และปัญหาที่ต่างๆภายในชุมชน

อีกทั้งยังอธิบายการทำงานจุดประสงค์ของโครงการให้ท่านผู้นำชุมชนทราบเพื่อขอความร่วมมือแก่ท่าน ด้านข้อมูล และอื่นๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานตามโครงการนี้

 

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ปัญหาและความต้องการของชุมชน ตามแบบฟอร์ม 01-02

ลักษณะของชุมชนสตึกบูรพา เป็นชุมชนที่ขนาดใหญ่ที่สุดในเขตเทศบาลตำบลสตึก ผู้คนส่วนใหญ่ทำอาชีพค้าขายในตลาดสดเป็นส่วนใหญ่

มีการผลิตสินค้าผลไม้แปรรูปตามฤดูกาล เช่นช่วงนี้จะเป็นช่วงมะขามออกผลผลิตจำนวนมาก ชาวบ้านจึงนำมาแปรรูปเพื่อทำเป็นอาชีพหารายได้เสริม

อีกหนึ่งความน่าสนใจที่มีในเขตพื้นที่ชุมชนสตึกบูรพา คือ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรพื้นที่เฮือนฝั่งมูล โดยมี พ.ท.ทรงศักดิ์ ผาเจริญ  บ้านเลขที่ 218 หมู่ที่ 10 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ข้อมูล เป็นกลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่ผลิต จำหน่าย นำเข้า และส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ้งยาเสพติดให้โทษประเภทที่5 (กัญชา) เพื่อใช้ในทางการแพทย์ ในจังหวัดบุรีรัมย์ มี 2 อำเภอเท่านั้น คือ อำเภอสตึก และอำเภอบ้านด่าน ทั้งนี้ยังจดสัญญา MOU กับบ้านหนองเกาะ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ขณะนี้เป็นช่วงทดลองปลูก และรอติดตามผล

 

อื่นๆ

เมนู