ประมงโมเดล

ด้วยรักและศรัทธาเป้าหมายเดียวกัน ย่ำศักดิ์ศรี พลังชุมชนรางวัลพระราชทานอันดับสองของประเทศ กับการเป็นชุมชนจิตอาสาเพื่อพ่อหลวงและประเทศ สู่ชุมชนโมเดล ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิต การเป็นอยู่ ต้นแบบชุมชนปลอดขยะ

ร่วมแรงร่วมใจ คนของพระราชา ดูแลรักษา และพัฒนา ชุมชน ให้สะอาดสวยงาม
ด้วยความศรัทธาอันแรงกล้า จากผู้นำ สู่ ชุมชนรากแก้ว เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในชุมชน แบะทุกครัวเรือน

ประชุมแกนนำ การรวบรวมความคิด รวมแรงร่วมใจนั้นสำคัญที่สุด
พัฒนาและบูรณาการ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และความคิด สู้การปรับตัวในยุค 4.0 และเป็นชุมชนโมเดลปลอดขยะ และเป็นขุมชนกำจัดขยะ ที่พร้อมพัฒนาสู่การเป็นตำบลสีขาว ปลอดขยะ การจัดสรรค์ทรัพยากร ในท้องถิ่นเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน ไม่เพียงแค่คิดแต่ลงมือทำ หวังยกระดับภูมิปัญญาและวิถีชีวิต ให้ยั่งยืนสู่ลูกหลาน ผสมผสาน แนวคิดคนรุ่นใหม่ต่อยอดและพัฒนาจนประสบผลสำเร็จ

   

อื่นๆ

เมนู