หนองเกาะแก้วสุขใจ

 

    ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเสนอโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าต่อประชาชนบ้านหนองเกาะแก้ว หมู่ที่12 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ )

    บ้านหนองเกาะแก้ว โดดเด่นการทอผ้าในหมู่บ้านหนองเกาะแก้วเป็นการทำกันในครัวเรือนเพื่อใช้เอง หรือทำขึ้นเพื่อใช้ในงานพิธี เช่น งานบุญ งานแต่งงาน หรืองานสังคมต่างๆมีการนำเอาศิลปะมาประยุกต์ใช้กับวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ และมากยิ่งกว่าการใช้งาน คือความสวยงามและความมีเสน่ห์แบบไทยเป็นการแสดงถึงความประณีตที่มีมาแต่ในอดีตและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบซึ่งยังสืบต่อมาถึงปัจจุบัน และยังคงสร้างสรรค์ผลงานจากผ้าไหมในรูปแบบต่างๆมากยิ่งขึ้น

   สุดท้ายนี้ขอขอบคุณชาวบ้านหมู่บ้านหนองเกาะแก้วที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี ทำให้พวกเราทำงานได้ราบรื่นขึ้น ในการทำงานบางครั้งอาจจะมีอุปสรรคบ้าง แต่พวกเราร่วมกันผ่านมาได้ และทั้งนี้ขอขอบคุณ ชวบ้านและเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู