1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก
  4. SC08-(กพร.) ออกหน่วยประชาสัมพันธ์มาตรา 40 อำเภอพุทไธสง และการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์

SC08-(กพร.) ออกหน่วยประชาสัมพันธ์มาตรา 40 อำเภอพุทไธสง และการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์

                     รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ณ สำนักงานประกันสังคม                   อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

              ข้าพเจ้านางสาวรัชนีกรณ์ เสงี่ยมทรัพย์ ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้ ดิฉันได้รับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงานในส่วนงานลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรา 40 และงานในสำนักงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้มีการปฏิบัติหน้าที่ ดังจะกล่าวต่อไปนี้

           30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประกันสังคม ได้ไปออกหน่วยลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านหนองจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้กับประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำไร่ทำนา ค้าขาย หรือประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา 33 และ 39 เพื่อบอกกล่าวให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับขั้นตอนในการสมัครและการชำระเงินต่างๆ รวมถึงมีการชักถามกับผู้ประกันตน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา 40 และมีผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั้งสิ้น 11 ราย

     และในวันเดียวกันนั้นข้าพเจ้าและเจ้าที่สำนักงานประกันสังคม ได้เดินทางไปยังศูนย์สาธิตการตลาด ณ หมู่บ้านส้มกบ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงมาตรา 40 เช่นเดียวกัน และได้มีผู้เข้าร่วมและสนใจสมัครเป็นผู้ประตนมาตรา 40 เป็นจำนวนทั้ง 31 ราย


             1 พฤษภาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากสถานะการโควิด ทำให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวการนำข้อมูลของผู้สมัครมาตรา 40 มาขึ้นทะเบียนในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และยังปฏิบัติหน้าที่ที่ฝ่ายทะเบียนและประสานงานแพทย์ จะเป็นงานในส่วนของลงทะเบียนรับแจ้งกรณีคืนเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์และการนำข้อมูลของผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรวจสอบก่อนที่จะจัดพิมพ์และส่งหนังสือการขออนุมัติคืนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 และทำหน้าที่จัดส่งหนังสือแจ้งผลพิจารณาการเป็นผู้ประตนมาตรา 39 นอกจากนี้ ยังมีงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์และทำแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดส่งประกวดอีกด้วย


                      ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่มาทั้งหมด เป็นเวลา 4 เดือน ทำให้ข้าพเจ้าเรียนรู้งานงานประกันสังคมเกี่ยวกับมาตรา 33,39  และมาตรา 40 และสามารถนำไปอธิบายให้กับผู้ประกันตนได้ถึงในการขึ้นทะเบียนว่างงาน สิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับมาตรา 33,39 และมาตรา 40 ได้ ทำให้ข้าพเจ้าได้ทำงานหลากหลายหน้าที่และทำให้มีประสบการณ์ในการทำงานกับประกันสังคมมากขึ้น

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู