นันทิกานต์ จันทร์อินทร์

ในปัจจุบันเราหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปลอดสารพิษจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะการรับประทานผัก และยิ่งเป็นผักปลอดสารพิษด้วยแล้วละก็ ผู้บริโภคอย่างเราๆ อุ่นใจเลยละค่ะ
ผักปลอดสารพิษ คือ ผักที่ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆ ในกระบวนการผลิต รวมถึงปุ๋ยเคมีด้วย แต่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยมูลไส้เดือน และปุ๋ยหมัก ตลอดจนใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอย่างน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากเศษพืช เศษผลไม้ ผ่านการหมักด้วยกากน้ำตาล หรือน้ำตาลทรายแดง ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชได้อีกทางหนึ่ง แถมสะอาด ปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะ
นางบุญมา อาภรณ์แก้ว ประธานกลุ่ม ปลูกผักปลอดสาร ผู้ประกอบสัมมาอาชีพที่คำนึงความเป็นธรรมทางสังคม รวมถึงประโยชน์ผู้บริโภค เมื่อวันที่28 สิงหาคม 2559 นางบุญมาและปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ ได้จัด ฝึกอบรมด้านการปลูกผักปลอดสารพิษให้กับครัวเรือนที่ต้องการผักปลอดสารให้คนในหมู่บ้านจำนวนประชาชน 80 คน พบว่าที่ผ่านมาคนในชุมชนบ้านคูขาด ส่วนมากใช้สารเคมีจำกัดวัชพืช จึงทำให้สภาพดินเสื่อมโทรม ดินมีสารตกค้างและยังทำลายระบบนิเวศ ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพและนางบุญมาจึงได้สอนให้คนในชุมชนทำน้ำหมัก,ปุ๋ยชีวภาพใช้เองและปรับปรุงบำรุงดิน ปัจจุบันได้ลงพื้นที่ไปสอบถามนางบุญมาเกี่ยวกับโครงการที่จัดในอดีต พบว่าทุกวันนี้มีบางครอบเรือนที่นำความรู้ที่ได้ไปเป็นอาชีพหลักเหมือนกับครอบนางบุญมา เรียนรู้พัฒนาจนเป็นอาชีพหลัก
ปัจจุบันบ้านคูขาดมีสวนผักปลอดสารจำนวน 30 ครัวเรือนบางบ้านปลูกไว้กินเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปซื้อกิน บางบ้านทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว อย่างเช่นกับนางบุญมีที่ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อจำหน่าย การปลูกผักปลอดสารพิษของนางบุญมี ผลผลิตมีจาหน่ายไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคมีความมั่นใจ ว่าปลอดภัย และตลาดไม่มีทางตันแน่นอน ผู้บริโภคมั่นใจในการบริโภค 100%

                      

อื่นๆ

เมนู