New Normal

นางสาวสาวิตรี สีน้ำเงิน

COVID-19 ทำให้เราได้ “เรียนรู้” และ “ปรับเปลี่ยน”  ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นแนวทางที่หลาย ๆ คนจะต้องปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรม ในช่วงไวรัสตัวนี้ออกมาระบาดแล้วเปลี่ยนชีวิตเราไปอีกนาน ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตไปพร้อมกันทั่วโลก จากที่เราเคยออกจากบ้าน เพื่อไปทำงาน ไปโรงเรียน เราต้องหันมาทำทุกอย่างที่บ้าน หากมีความจำเป็นต้องออกจากบ้านไปช้อปปิ้ง หรือแม้กระทั่งไปพบแพทย์ เราต้องใส่หน้ากากเพื่อป้องกันโรค ต้องเว้นระยะห่างสำหรับบุคคล ล้างมือบ่อยๆนาน 20 วินาที เช็ดมือด้วยแอลกอฮอร์ ฯ  รวมถึงการปรับเปลี่ยนทางด้านธุรกิจและบริการต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึงต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ การใช้ระบบซื้อขายและบริการทางออนไลน์ สิ่งนี้ เกิดเป็นวิถีใหม่ในการดำรงชีวิต ซึ่งเมื่อเราจำต้องปฏิบัติกันเป็นปกติต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งจนเกิดเป็นความพอใจ ในที่สุดทั้งหมดนี้ก็ได้กลายเป็น New Normal ในสังคมของเราท่านไปนั่นเอง

โดยสร้างเสริมปรับหาวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ นำไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทำมาเป็นกิจวัตร เกิดการบ่ายเบนออกจากความคุ้นเคยอันเป็นปกติมาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร การทำธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติใหม่ ๆ จนในที่สุด เมื่อเวลาผ่านไปจนทำให้เกิดความคุ้นชินก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคต่อจากนี้ไป วิถีชีวิตใหม่ของท่านจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ทั้งส่วนตัว ครอบครัว การงาน และเราจะมีชีวิตอย่างมีความสุขไปด้วยกัน

แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคคลและชุมชน

  1. รับผิดชอบต่อสุขภาพของคุณเองและร่วมรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้คนในละแวกบ้านคุณด้วยความตระหนักรู้และมีระเบียบวินัย
  2. รักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing หรือการลดการพบปะกับผู้คน)
  3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสแตะต้องพื้นผิวต่าง ๆ ในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนรวมหลีกเลี่ยงการชุมนุม หลีกเลี่ยงการพบปะติดต่อผู้อื่น ล้างมือเป็นประจำ และสวมหน้ากากเมื่อต้องอยู่ใกล้กับผู้ที่อาจติดเชื้อป้องปากเมื่อไอ / จาม
  4. วัดอุณหภูมิหรือคอยสังเกตอาการเริ่มแรกอื่น ๆ ของการติดเชื้อ (ไอ จาม น้ำมูกไหล เจ็บคอ)
  5. แยกตัวเองออกจากผู้อื่นทันทีที่เริ่มมีอาการ
  6. หากอาการรุนแรงขึ้น โปรดหาวิธีที่ปลอดภัยในการเดินทางไปยังสถานพยาบาลตามคำแนะนำของรัฐบาล หลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โปรดสวมหน้ากากอนามัย
  7. ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ควรจัดหาข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้สมาชิกในชุมชนของคุณด้วยวิธีที่ไม่จำเป็นต้องมีการพบปะติดต่อ เช่น ให้คนส่งของวางไว้ที่หน้าประตู
  8. ร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย / ชุมชนปลอดภัย พูดคุยเรื่องความปลอดภัยกับครอบครัวและเพื่อนฝูง พูดคุยเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ติดตามว่าใครปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแล้วบ้าง กำหนดนโยบายที่ใช้ร่วมกัน

การจัดกิจกรรมในชุมชนการลงพื้นที่จัดกิจกรรม COVID 19 ให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลสตึก โดยทีมตำบลได้มีการให้ความรู้เรื่องการดำรงชีวิตวิถีใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อเชื้อในพื้นที่เสี่ยง วิธีการรับมือต่างๆเพื่อให้คนในชุมชนดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย  การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย และจัดเตรียมอุปกรณ์การป้องกันเช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากาก เรามีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนในตำบลสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ รู้จักการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 การดูแลตนเองและรู้เท่าทันโรคในปัจจุบันนี้ เนื่องจากไวรัสนั้นปัจจุบันยังมีการกลายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์เดลต้าพลัส (Delta Plus) ทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้น และสามารถหลบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ดี การให้ความรู้ในเรื่องวัคซีนและการลงทะเบียนเข้าฉีดวัคซีนจึงเป็นวิธีในการรับมือกับสถานการณ์ตอนนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้มากที่สุดซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้การแพร่ระบาดโรคโควิดลดลง

http://https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_hoNhm3sURU%3Ffbclid%3DIwAR0W1xDQIeNJ27cu8zIfQyJwy9k7Q6dwyu_j8fOxCClBJzQbYufvRLqnoqc&h=AT2fsNEv7Ocr4nCwjRWK2czWZ6Fk602ZCNrq0gWWII-S0LcSDgLljroJDjmDirV8bp11fNeNfYFspnZ6UAA6ZIxGYkvMwVc6LQlg68d0Ko-exWz7-5mm9k5mt990W6Q5qKrMl035SSkVvARhtY4sFA

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู