วิถีชีวิตเกษตรกร
สุนิสา  จะริตรัมย์
เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโคกเหล็กส่วนมากจะประกอบอาชีพทำนา มีความอุดมสมบูรณ์ในการทำเกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประกอบอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้อย่างสุจริต
ดิฉันมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเกษตรกรในตำบลโคกเหล็ก  ซึ่งผูกพันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น มีการทำนาที่เป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในตำบล ซึ่งเดือนพฤษภาคมนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูกาลทำนา ทุกคนต่างก็ไปไถนา ส่วนมากที่นี่จะใช้รถแทรกเตอร์ในการไถนาเพราะสะดวกและประหยัดเวลาในการทำนา เสร็จแล้วจึงเริ่มหว่านข้าวกัน การทำนาต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อมและสภาพดินฟ้าอากาศค่อนข้างมาก บางครั้งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทั้งหมด เป็นเกษตรกรต้องมีใจรักในวิถีอาชีพนี้ ขยัน อดทน ต้องเข้าใจในธรรมชาติ ฝน ฟ้า อากาศ มีปัจจัยในการทำนาทั้งหมดทั้งสิ้น สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ดิฉันในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในเกษตรกรที่มีความรักในการทำนา ต้องมีความใส่ใจ เรียนรู้ และวางแผน เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีความสมบูรณ์ที่สุด
การเป็นเกษตรกรไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น ต้องมีความใส่ใจในทุกขั้นตอน ต้องพึ่งสภาพอากาศ จึงจะได้เมล็ดข้าวที่มีคุณภาพให้ผู้บริโภคข้าวที่ดีเมล็ดข้าวที่ดีนั้นทำให้ดิฉันมีแรงทำนาและทำให้มีกำลังใจในการเป็นเกษตรกรสืบต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู