ดิฉันนางสาวศิราณี เหลาเลิศ ประเภทนักศึกษาทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

วันที่ 26 พฤษภาคม ได้มีการลงพื้นที่เพื่อทำความสะอาดโรงเรียนอมรสิริสามัคคี เนื่องจากเป็นโรงเรียนชั้นประถมซึ่งเป็นเด็กที่อายุยังไม่ถึงไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ทางทีมงานจึงเล็งเห็นความสำคัญจึงเลือกเป็นโรงเรียนแห่งนี้พร้อมกับมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนอมรสิริสามัคคีและโรงเรียนวัดสระทอง
วันที่3 มิถุนายน อาจารย์ประชุมออนไลน์กับทีมเพื่ออธิบายและสรุปวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19
วันที่ 11 ทางทีมงานและคณะอาจายร์พร้อมกับวิทยากรหนึ่งท่านลงพื้นที่ให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับการทอผ้าไหมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้และสามารถนำไปต่อยอดได้

รูปภาพที่ 1-4   ทำความสะอาดโรงเรียนอมรสิริสามัคคีสถานที่ทำความสะอาดได้แก่ โรงอาหารและหอประชุม

 

รูปภาพที่ 5-8 อบรมให้ความรู้เรื่องผ้าไหมให้กับกลุ่มทอผ้าไหม

   

 

การสำรวจสถานการณ์ของโควิด-19

จากการสำรวจพบว่าชาวบ้านพอจะมีความรู้เรื่องโควิด-19 อย่างเช่นการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปในที่สาธารณะ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างแต่ในเชิงลึกชาวบ้านยังไม่ตระหนักถึงการฉีดวัคซีนและยังไม่ทราบข้อควรปฏิบัติก่อนและหลังการฉีดวัคซีนว่าควรปฏิบัตอย่างไรและจะมีผู้นำชุมชนกับอสม.ที่คอยให้คำแนะนำให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ชาวบ้านถึงการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  เช่น ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือ มียาประจำที่ต้องรับประทาน ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อน สองวัน ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้งดออกกำลังกายหนักๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ ทำใจสบายๆ หากเจ็บป่วย มีไข้ ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ และงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารให้เรียบร้อย หากมียารักษาโรคประจำตัวก็ให้รับประทานได้เลย ถ้าใช้ยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือด กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน เป็นต้น

ปัญหาที่พบ
1.ชาวบ้านยังกังวลในเรื่องความปลอดภัยของวัคซีน
2.ชาวบ้านมักจะชะล่าใจในการสวมแมสเพราะว่าอยู่ในแหล่งชุมชนที่ห่างไกลจากเมืองจะคิดว่าไม่เป็นอะไร เลยมักจะไม่สวมแมส
3.การล้างมือส่วนมากในชุมชนมักจะไม่ค่อยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
4.ชาวบ้านไม่ค่อยมีความรู้เรื่องวัคซีน

แนวทางการแก้ปัญหา
1.ให้อสม.และผู้นำชุมชนให้ความรู้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับวัคซีน
2.ให้ชาวบ้านตะหนักถึงการใส่แมสว่ามีความสำคัญมากแม้จะอยู่ในชุมชนของตนเอง
3.ผู้นำชุมชนออกนโยบายว่าควรพกเจลกอฮอล์
4.ให้ความรู้เรื่องวัคซีนพูดถึงข้อดีและข้อเสียของวัคซีนให้ชัดเจนขึ้น

สิ่งที่ได้เรียนรู้
1.การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในช่วงโควิด-19ว่าควรปฏิบัติอย่างไร
2.การแก้ปัญหาเฉพาะหน้านการทำงาน
3.ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานของผู้นำชุมชนและอสม.เกี่ยวกับโควิด-19ในชุมชน
4.ได้ความรู้เพิ่มเติมจากชุมชนถึงการปฏิบัติตัวก่อน-ระหว่าง-และหลังฉีดวัคซีน

แผนปฏิบัติงานต่อไป
มีแผนการ​ดําเนิน​งาน​ใน​เดือน​ กรกฎาคม 2​564 โดย​ทําการ​ลงพื้น​ที่สำรวจข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล U2T และ​สรุป​ผล​ ของ​ข้อ​มูล​ เพื่อ​ใช้​เป็น​ข้อมูล​พื้น​ฐาน​ใน​การ​วางแผน​ดําเนิน​งาน​ต่อ​ไป

 

 

อื่นๆ

เมนู