รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลแสลงพัน

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 2564

โดย นายศิริพงษ์ เครือจันทร์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่

 

  1. ประชุมระดมความคิดเห็น และรับมอบหมายงาน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.1 ลงพื้นที่ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 13 บ้านสามเขย ตำบลแสลงพัน

1.2 ประสานกับผู้นำชุมชน ชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้จากการเกษตร

  1. ทำหน้าที่ชี้แจงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชิญชวนสมาชิกชุมชนหมู่บ้านสามเขย จำนวน 5 คน โดยดำเนินการดังนี้

2.1 ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน

 2.2 จัดประชุมระดมสมองเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของชุมชน

2.3 สรุปผลการระดมสมอง ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนต้องการพัฒนา

2.4 นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะทำงานตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  และอาจารย์ประจำหลักสูตร ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เดือน

       เมษายน พ.ศ. 2564

  1. ประเภทวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่จะนำมาพัฒนาอาชีพ ได้แก่

3.1 ฟางข้าว

3.2 เปลือกมันสำปะหลัง

 3.3 เศษใบไม้ หญ้า วัชพืช

  1. ประเภทอาชีพที่จะนำมาพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ ได้แก่

4.1 การเพาะเห็ดฟาง

4.2 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงดิน

 

 

อื่นๆ

เมนู