โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม

หมู่บ้านผไทรินทร์ ตำบลผไทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

          ดิฉัน นางสาวสุจรรยา พวกขุนทด  ประเภทประชาชน  หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ                  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร                      ณ หมู่บ้านสำโรงเก่า/และหมู่บ้านใกล้เคียง ของตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

          เมื่อวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดิฉันได้ลงพื้นที่ประสานงานและเริ่มพบพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านสำโรงเก่า (หมู่ 10) เป็นหมู่บ้านที่รับผิดชอบในการลงหาข้อมูล ได้แจงรายละเอียดของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีการสอบถามในส่วนของประชากร ในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งนายประสิทธิ์ มนูญผล    (ผู้ใหญ่บ้าน) อยู่บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 10 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์           พาเดินสำรวจชุมชนภายในหมู่บ้านและได้ให้ข้อมูลว่า ประชากรส่วนใหญ่ภายในหมู่บ้านมีอาชีพ ทำนา  ปีละ 1 ครั้ง คือช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคมของทุกปี ปัญหาที่เกิดขึ้นคือประสบภัยแล้ง        ราคาข้าวตกต่ำ เกิดปัญหาต้นทุนการผลิตสูงไม่มีกำไร การทำเกษตรปลูกพืชผักและทำสวนไม่ได้ทำเนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บน้ำ และประสบปัญหาภัยแล้งเช่นกัน ส่วนการเลี้ยงสัตว์ภายในหมู่บ้านพบส่วนน้อย      ภายในหมู่บ้านสำโรงเก่า มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ จำนวน 4 คน ไม่มีผู้สูงอายุทอดทิ้ง                                            ในตำบลผไทรินทร์มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น จักสานไม่ไผ่ ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้า ในหมู่บ้านไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนผลกระทบทางด้านโควิด 19 ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เกิดผลกระทบในส่วนของรายได้หลักแต่จะกระทบกับลูกหลานที่ทำงานในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร,ระยอง,ชลบุรี ในการป้องกันโรคระบาด โควิด -19 ของชาวบ้านจะใส่หน้ากากอนามัยแค่ช่วงนี้เดินทางออกไปข้างนอกเท่านั้น ความรู้เรื่องการป้องกันมีเจ้าหน้าที่อนามัยภายในชุมชนได้มีการให้ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

           สุดท้ายนี้สุดท้ายนี้ดิฉันและทีมงาน ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านสำโรงเก่า ที่ให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและประสานงานกับคนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี  ทำให้ดิฉันและทีมงานทำงานได้อย่างราบรื่นเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ดิฉันจะโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคาระห์ในส่วนที่พบเจอปัญหาและต้องการให้ช่วยแก้ไข พัฒนายกระดับเศรษฐกิจตามเป้าหมายที่ได้มีการประชุมไว้ พร้อมกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ให้ข้อมูลในเชิงลึกและเป็นจริงมากที่สุดส่วนรายละเอียดตามเอกสารที่ได้สอบถามข้อมูล  ดิฉันจะเก็บบันทึกข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู