1. หน้าแรก
  2. ไม่มีหมวดหมู่
  3. ED18-2 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรูปต้นหม่อน

ED18-2 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรูปต้นหม่อน

คณะครุศาสตร์ ED18-2 ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ .บุรีรัมย์
บทความประจำ เดือนกรกฎาคม 2565
ข้าพเจ้า นางสาว สุธิตา สุพันธ์
ประเภท ประชาชน ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ .บุรีรัมย์

หลังสูตร ED18-2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตำบลเย้ยปราสาท ในการทำงานประจำเดือนกรกฎาคม 2565
เป็นการทำงานในเดือนแรก
ข้าพเจ้ากลุ่มบัณฑิตและประชาชน ได้เข้าร่วมพีธีเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG) โดยกระทรวงอว. ผ่านFacebook live

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ข้าพเจ้าได้ส่งแบบฟอร์มสัญญาจ้างงาน ใบรายงานตัวฉบับจริง เอกสารประกอบใบรายงานตัวและประชุมรับฟังเตรียมการดำเนินงานแนวทางปฎิบัติงานกับอาจารย์ประจำตำบลและผู้ร่วมปฎิบัติงาน ผ่านการประชุมทางวีดีโอ Meet google  ต่อจากนั้นทางทีมปฏิบัติงานได้นัดลงพื้นที่ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่พร้อมทีมบัณฑิตและประชาชน
เพื่อที่จะหาข้อมูลจากทรัพยากรจากชุมชนตำบลเย้ยปราสาทเพื่อมาแปรรูปสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลเย้ยปราสาทอำเภอหนองกี่ .บุรีรัมย์

วันที่ 17 กรกฎคม2565
ข้าพเจ้าพร้อมทีมบัณฑิตและประชาชน ได้นัดหมายประชุมเพื่อที่จะวางแผนสร้างธุระกิจการตลาดและออกแบบสินค้าออกแบบบรรจุภัณท์ เพื่อที่จะให้ผลิตภัณท์ของชุมชนตำบลเย้ยปราสาทออกมาในรูปแบบที่ดีที่สุด

ได้ข้อสรุปจากการประชุมคือ การต่อยอดจากวัตถุดิบที่มีอยู่นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษสามัลเบอร์รีและสาหร่ายมัลเบอร์รี่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับคนชุมชน

อื่นๆ

เมนู