1. บทความ HS01

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพระเจ้า นางสาวสุธิตา สุพันธ์ ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลในตำบลหนองยายพิมพ์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย   จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมจำนวน 5 คน วันที่ 12 มีนาคม  2564 เวลา 09:00 ณ ที่บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยได้สอบถามและสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 01 และ 02 เกี่ยวกับ

บริบททั่วไป

                   โดยทั่วไปชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี บริบทของชุมชนโดยภาพรวมแล้วน่าอยู่ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ทำไร่ ทำนา ทำสวน  จึงทำให้รู้สึกว่าได้อยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริง หมู่บ้านมีความสะอาด ไม่ค่อยมีขยะตามข้างถนน ชุมชนไม่แออัด มีอากาศบริสุทธิ์อย่างมาก มีร้านค้าอย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

สภาพปัญหาของชุมชน

  1. ปัญหาถนนทรุดโทรม
  2. ปัญหาขาดแคลนน้ำใช้
  3. ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  4. ปัญหาวัยรุ่นส่งเสียงดังในเวลากลางคืน
  5. ปัญหายาเสพติด

แนวทางการพัฒนาหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนา

1.พัฒนาเรื่องของการขาดแคลนแหล่งน้ำ

2.พัฒนาแสงสว่างให้เพียงพอเพื่อสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางในเวลากลางคืน

                                         

                      

                      

อื่นๆ

เมนู