ข้าพเจ้านางสาวธิดารัตน์ พัชนี ผู้ปฏิบัติงานของตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในสา่านนาคนักศึกษา

ในเดือนกรกฎาคมข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายให้ทำคู่มือขยะและวงจรขยะทั้ง 4 ประเภท เพื่อให้เข้าใจถึงการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี และสะท้อนให้เห็นถึงผลที่ตามมาของการทิ้งขยะที่ถูกวิธีและไม่ถูกวิธี ซึ่งแบ่งขยะออกเป็น4 ประเภท ดังนี้

ขยะย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น

ขยะรีไซเคิล  หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้คือ วัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม เป็นต้น

ขยะอันตราย  คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสำรเคมี เป็นต้น

ขยะทั่วไป  คือ ขยะที่มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น

ซึ่งปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน ส่วนใหญ่มาจากการกำจัดขยะที่ผิดวิธี ซึ่งส่งผลกระทบมากมายตามมาภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นขยะล้นเมือง ท่อตัน น้ำเสีย และปัญหามลพิษ แต่หากจัดการขยะได้ถูกวิธีปัญหาที่กล่าวมาก็จะลดลง ซึ่งการจัดการก็สามารถเริ่มได้จากตัวเราโดยการคัดแยกขยะและจัดการตามแนวคิด 3R คือการReduce – ลดการใช้ (คิดก่อนใช้) ,Reuse – นำกลับมาใช้ซ้ำ (ใช้แล้วใช้อีก) ,Recycle – นำกลับมาใช้ใหม่

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู