โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้า นางสาวอิศริยา ดีอ้อม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร SC-07

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้า ทีมงานและอาจารย์ได้ลงพื้นที่เป็นจิตอาสาทำความดี ทำความสะอาดรอบๆบริเวณ  วัดป่าเรไรและวนอุทยานเขากระโดง แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของชุมชนชาวตำบลเสม็ด พัฒนาให้มีความสะอาดน่าท่องเที่ยวมากขึ้น

  •  และได้เข้าร่วมพิธีการกวนข้าวทิพย์ ณ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ประเพณีกวนข้าวทิพย์และประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ / จัดในช่วงเทศกาล ออกพรรษาของทุกปี งานประเพณีกวนข้าวทิพย์และประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และเป็นภาพที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศ ถือเป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวไทย และเป็นการแสดงออกถึงความเคารพศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า และเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี ณ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • •ผู้เขียนบทความ
    นางสาวอิศริยา ดีอ้อม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตรSC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู