1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด และการยกระดับการท่องเที่ยวตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด และการยกระดับการท่องเที่ยวตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน  มิถุนายน 2564 กลุ่ม AG01(1)

covid week-19 และ การยกระดับท่องเที่ยว

          กระผม นายวุฒิพงษ์ โมรารัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในสัปดาห์ของ covid week-19 พร้อมกับการรณรงค์การฉีดวัคซีนละให้ข้อมูลด้านวัคฉีดกับชาวตำบลตูมใหญ่ โดยมีผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อำนวยการสาธารณะสุขจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางสาวแพรวนภา แหวนมุข ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการลงชื่อรับวัคซีน และผลข้างเคียงในการรับวัคฉีด ทั้ง 2 ครั้ง ทั้งการลงพื้นที่ของสัปดาห์ covid week-19 ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ในการประสานงานของการลงพื้นที่ และในสัปดาห์ของ covid week-19 ได้สอดแทรกการสรุปงานเรื่องการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์            

 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอใช้พื้นที่ในหอประชุมในการอบรมเชิงวิชาการ
 • วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมด้วยผู้อำนวยการสาธารณะสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านของตำบลตูมใหญ่ทั้ง 19 หมู่บ้าน และคณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ เข้าร่วมประชุมที่หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่องแหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวในชุมชน ตำบลตูมใหญ่ และการขอความร่วมมือในการลงพื้นที่ทำความสะอาดในสัปดาห์ของ covid-19 week
 • วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำกลุ่มลงพื้นที่เพื่อทำความสะอาดของโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เนื่องในสัปดาห์ของ covid week-19 และบริจาคหน้ากากอนามัยพร้อมกับสเปร์แอลกอฮอร์
 • วันที่ 28 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำกลุ่ม ลงพื้นที่เพื่อทำความสะอาดของโรงเรียนบ้านสวายสอ เนื่องในสัปดาห์ของ covid week-19 และบริจาคหน้ากากอนามัยพร้อมกับสเปร์แอลกอฮอร์
 • วันที่ 28 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่และคณะจิตอาสา ลงพื้นที่ป่าไม้ชุมชนเพื่อทำการบันทึกข้อมูลต้นไม้ภายในป่าไม้ชุมชน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 • วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ประชุมออนไลน์กับอาจารย์ประจำกลุ่ม เพื่อสรุปงานผลการทำงานไตรมาสแรก (กุมภาพันธ์-เมษายน) และสรุปรายงานผลประจำเดือนพฤษภาคม พร้อมกับเตรียมงานการอบรมการทอผ้าไทยของตำบลตูมใหญ่ในเดือนมิถุนายน
 • วันที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่และคณะจิตอาสา ลงพื้นที่ป่าไม้ชุมชนเพื่อทำการบันทึกข้อมูลต้นไม้ภายในป่าไม้ชุมชนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯและประชุมกลุ่มย่อยภายในกลุ่มเพื่อชี้แจงการทำงานต่อไป
 • วันที่ 7 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ได้รวมกลุ่มเพื่อสรุปงานฐานข้อมูลการท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่
 • วันที่ 13 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ได้ลงพื้นเพื่อสอบถามพร้อมกับสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจ กล้วยฉาบ กับ นางเล็ด เพิ่มเติม
 • วันที่ 14 มิถุนายน 2564 จัดทำบทความประจำเดือนมิถุนายน

          ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง ได้ทำการประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการขอลงพื้นที่และขอใช้สถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อจัดอบรมพร้อมสรุปงานผลการทำงานไตรมาสแรก (กุมภาพันธ์-เมษายน) พร้อมกับสรุปสถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่ โดยผู้ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวคือผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน และได้ขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อประสานงานทางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ในการขอลงพื้นที่ในสัปดาห์ของ covid-19 week

          ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน กระผมได้ทำการฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนดครบ 100%

การลงพื้นที่ covid week-19 และ การยกระดับการท่องเที่ยว

          ผลจากการลงพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ของ covid week-19 ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ทำให้ทราบถึงความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ของคณะคุณครูและชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเท่าที่ควร ส่วนมากเป็นการับข้อมูลในมางลบเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19    จึงทำให้คณะคุณครูและชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างกังวลกับวัคซีนโควิด-19 ที่รัฐบาลจัดหามาให้บริการกับประชาชนจึงมีชาวบ้านบ้างส่วนไม่ลงชื่อในการรับวัคซีนโควิด-19 และชาวบ้านที่ไม่ลงชื่อในการรับวัคซีนโควิด-19 ส่วนใหญ่จะรอวัคซีนจากภาคเอกชนที่จะนำเข้ามาแม้จะมีราคาค่อนข้างสูงก็ตามส่งผลให้ทางคณะทำงาน AG01(1) ตูมใหญ่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางสาวแพรวนภา แหวนมุข จำเป็นต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับ     ผลข้างเคียงที่จะได้รับว่ามากน้อยเพียงใดให้กับคุณครูทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ วัคฉีดโควิด-19 ที่รัฐบาลนำเข้ามาขณะนี้ยังไม่สามารถใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีได้ ส่งผลให้คณะทำงาน AG01(1) ตูมใหญ่ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ณ ตรงนี้จึงได้ขอความอนุเคราะห์ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ เพื่อทำความสะอาดทั้งโรงเรียน และได้มอบหน้ากากอนามัยพร้อมกับสเปร์แอลกอฮอร์ให้คณะคุณครูทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ไว้มอบให้กับเด็กนักเรียนไว้ใช้ในการเข้าห้องเรียนเพื่อลดปัญหาการติดเชื้อโควิด-19 ในส่วนการท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่จากการสอบถามข้อมูลของจุดเด่นแต่ละหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้านจากผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทำให้ทราบสถานที่ที่น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ สามารถแบ่งเป็น 5 ส่วน เช่น

 • การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Natural tourism) หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความ แปลกตา ของสภาพธรรมชาติ สัณฐานที่สำคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ ป่าโคกหัวควาย (บ้านหนองตาด),ป่าช้าเก่า (บ้านประคำสำโรงกับบ้านหนองบัวพัฒนา),ป่าอนุรักษ์สมุนไพร (หน้า อบต.ตูมใหญ่),น้ำอนุรักษ์ (บ้านทุ่งสว่าง) เป็นต้น
 • การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agricultural tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของชาว ชนบท โดยการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน และตัวเกษตรกร นักท่องเที่ยวได้รับความ เพลิดเพลินในกิจกรรมทางการเกษตร และมีจิตสานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อม ได้แก่ โคกหนองนาโมเดล (บ้านโนนเจริญ ไร่ตะวัน ปลัดรุ่งนาวี ภูชุม)
 • การท่องเที่ยวสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามใน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยว เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ / หรือการบำบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพ  ได้แก่ การจัดกิจกรรมกีฬา อบต. ทุกปี ทุกหมู่บ้านมีการส่งทีมเข้าร่วมค่อนข้างมาก ซึ่งกีฬาที่ทาง อบต. จัดขึ้นจะมี ฟุตบอลเยาวชนชาย ฟุตบอลพ่อบ้าน ฟุตบอลอาวุโส ฟุตบอลเยาวชนหญิง ฟุตบอลแม่บ้าน วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง ตระกร้อชาย กีฬาซึ่งจัดในช่วงเดือน ธันวาคม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพของคนในพื้นที่มีร่างกายแข็งแรงและสร้างความสามัคคีในชุมชน
 • การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวเพื่อชมเอกลักษณ์ ความงดงามทางวัฒนธรรม ทั้งนี้จะต้องเคารพในวัฒนธรรม ของกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพ ความรู้ความเข้าใจ และความซาบซึ้งตรึงใจในวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ ได้แก่ วัดบ้านประคำสำโรง เนื่องจากในวัดมีพระนอนขนาดใหญ่ และมีไม้ตะเคียนที่ชาวบ้านนับถือ และวัดบ้านตูมน้อย เป็นวัดที่ มีวัตถุโบราณด้านบั้งไฟ ที่ยังมีรูปลักษณ์ยังสมบูรณ์
 • การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจและจุดมุ่งหมาย ในการลิ้มรสชาติทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็สามารถเพลิดเพลิน ไปกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ไปด้วย การท่องเที่ยวเชิง อาหารจึงเป็นการผสมผสานของอาหารและเอกลักษณ์ เฉพาะพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มลอยสนั่นกล้วยฉาบ (บ้านโคกสำราญ),กลุ่มแพงนางเล็ดโบราณ (บ้านหนองตาด),กลุ่มน้ำพริกเซราะปะเกือบ (บ้านประคำสำโรง),กลุ่มแหนมหมูพันธ์มณี (บ้านหนองดุม),กลุ่มน้ำตาลอ้อยโบราณ     (บ้านหนองดุม),กลุ่มกล้วยฉาบ (บ้านใหม่เจริญสุข) เป็นต้น

ผลการสำรวจโควิด-19

           ผลจากการเก็บข้อมูลในมิถุนายน พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคโควิด-19   ที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 ที่ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 2 ราย ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านในพื้นที่หวาดระแวงและระวังตัวมากขึ้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปได้สักระยะไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ส่งผลให้คนในพื้นที่เริ่มหายหวาดระแวงและกล้าที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นและในปัจจุบัน ชาวบ้านเริ่มกลับมาใช้ชีวิตเหมือนปกติมากขึ้นแต่ทุกคนในชุมชนยังต้องคอยระวัง การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านบ้านหนองบัวส่วนใหญ่มีความระมัดระวังตัวมากขึ้นเมื่อไปพื้นที่เสี่ยง และในเดือนมิถุนายนทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและผู้ใหญ่บ้านได้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 มากขึ้นพร้อมกับจัดอบรมให้ความรู้ด้านวัคซีนโควิด-19 กับชาวบ้านบ้านหนองบัว ในส่วนกลุ่มคนที่มาจากต่างจังหวัด ต้องทำการกักตัวเพิ่มเติม 14 วัน

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา                                                                

          ในการลงพื้นที่สัปดาห์ covid week-19 และสรุปการท่องเที่ยวในตำบลตูมใหญ่ ในส่วนสัปดาห์ covid-19 week พบปัญหาด้านเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดไม่เพียงพอกับจำนวนคณะทำงาน AG01(1)  ส่งผลให้คณะทำงาน AG01(1) ที่ไม่มีอุปกรณ์จะไปเก็บขยะในแต่ละห้อง เพื่อช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น  และในส่วนการท่องเที่ยว พบปัญหาจากการสอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากไม่ใช่คนในพื้นที่โดยกำเนิด บ้างส่วนเป็นลูกเขยของคนในพื้นที่ทำให้ไม่ทราบรายละเอียดหมู่บ้านของตนเองมากเท่าที่ควร การแก้ปัญหาได้แก้โดยสอบถามข้อมูลจากผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านรู้จริง และในส่วนที่ไม่รู้ทางคณะทำงาน AG01(1) ได้โทรสอบถามผู้ช่วยเพิ่มเติมหรือผู้ที่อยู่ในท้อถิ่น

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่       

 1. ได้เรียนรู้การประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
 2. ได้เรียนรู้ถึงการลงพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ covid week-19
 3. ได้รับทราบถึงข้อมูลวัคซีนโควิด-19 เพิ่มเติม
 4. ได้เรียนรู้ถึงปัญหาการลงพื้นที่ในช่วงโควิด-19 ระบาด
 5. ได้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีในตำบลตูมใหญ่

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

 • นำเสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เพื่อพิจารณาการจัดอบรมผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบและขนมนางเล็ดโบราณและยกระดับการทอผ้าไทย ได้แก่ บ้านตูมน้อย บ้านหนองบัว บ้านปะคำดง และบ้านหนองดุม
 • 18 มิถุนายน 2564 อบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้ากล้วยฉาบและขนมนางเล็ดโบราณ ได้แก่ บ้านใหม่เจริญสุข บ้านโคกสำราญ และบ้านหนองดุม
 • 25 มิถุนายน 2564 อบรมการพัฒนายกระดับการทอผ้าไทย
 • แผนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อื่นๆ

เมนู