นางสาวแพรไหม จันทร์นวล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02(02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

การทำงานยังคงดำเนินงาน ภายใต้สถานการณ์โควิดที่กำลังค่อยๆคลี่คลายลง โดยยังคงรักษาความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตราการโควิด-19

และได้มีการเก็บข้อมูลต่างๆภายในชุมชน งานเก็บข้อมูล SROI ตามที่ได้รับมอบหมาย คือ การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้ลงพื้นที่ ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจ เพื่อรายงานนั้นจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล CBD และ Area Business Citizen Centric Model (ABC Model)

 

อาหารและสินค้าที่น่าสนใจในชุมชน ยกตัวอย่างเช่น ส้มตำจากร้านท้องถิ่น กาแฟโบราณ ผ้าไหมบาติก เป็นต้น

 

การลงพื้นที่ตามมอบหมาย กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โอฬารนวดไทย การอบรมการทำลูกประคบ

 

การลงพื้นที่กิจกรรมอบรมอาชีพใหม่ เกษตรกรผสมผสาน บ้านจอก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 และ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมถ่ายทำวิดีโอท่องเที่ยวเกษตรผสมผสาน ไร่วรดา บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10

 

การดำเนินการเป็นไปตามสถานการณ์ของโควิด-19 และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนภายในชุมชน  แผนงานต่อไป คือ การลงพื้นที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลนาโพธิ์ เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน และมีแผน เพื่อการพัฒนา​สัมมาชีพ​ยก​ระดับ​ผลผลิต​ภัณฑ์​ และการมอบหมายงานอื่นๆ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชนต่างๆ

 

วิดีโอเกี่ยวกับกิจรรมภายในชุมชน

อื่นๆ

เมนู