ข้าพเจ้านางพยง  ชะดารัมย์ ประเภทประชาชน ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม           01:แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชนและ แบบสอบถาม 02:แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19                                        ในเดือนมีนาคม 2564 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานได้ลงสำรวจข้อมูลทั้งหมด 9 หมู่บ้าน เพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์  จากการสำรวจพบว่าในแต่ละหมู่บ้านประชาชนส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลักคือ เกษตร มีการปลูกอ้อย ปลูกข้าว กันส่วนมาก รองลงมาคือปลูกมันสำปะหลัง ยางพารา ปลูกข้าวโพดเล็กน้อย และชาวบ้านก็ยังมีการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง มีการทอผ้าถุงตีนแดงไว้จำหน่าย โดยมีการจัดตั้งเป็นกลุ่ม

 

 

 

อื่นๆ

เมนู