วางแผนการใช้เงินในครัวเรือน

เสาวภาค  ประดับดี

            การทำบัญชีในครัวเรือนคือการทำบัญชีเพื่อบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำวัน ทุกคนสามารถทำได้อย่างง่ายได้ เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราได้ทราบข้อมูลต่างๆ ในการใช้จ่ายของแต่ละวันนั้นเพื่อให้ทราบสถานะในสภาวะทางการเงิน ซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบและช่วยควบคุมรักษาการใช้จ่าย เพื่อจะได้แก้ไขและปรับปรุงในการใช้จ่ายได้ทัน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการกำจัดทำบัญชีครัวเรือน/ กลุ่มอาชีพ เพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน  โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาบัญชีเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยมีประโยชน์การทำบัญชีครัวเรือน คือ สามารถนำข้อมูลมาวางแผนการใช้เงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสม  ทำให้เกิดการออม ทำให้เกิดการเรียนรู้ การใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดคุ้มค่าไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งการทำรายรับรายจ่ายเงินนี้ทำให้เรารู้จักว่ามีรายรับมาจากไหนอย่างไรบ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่  และมีรายจ่ายในเรื่องใดบ้าง เป็นจำนวนเท่าไร ในแต่ละวัน การทำเช่นนี้จะทำให้เรารู้จักที่มาที่ไปและทำให้เรามองเห็นภาพของการเงินตนเองและครอบครัวได้ดีมากขึ้น โดยการวางแผนการเงินในครั้งถัดไป ทำให้การจัดการเงินได้ค่อยๆ ดีขึ้น อาจารย์ ได้ให้ผู้ที่มาร่วมการอบรมได้ลองทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวัน

การอบรมบัญชีครัวเรือน ทำให้ผู้มาอบรมในครั้งนี้ได้เห็นภาพการทำบัญชีมากขึ้น  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ซับซ้อน  ดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกครัวเรือน  อยากให้ทุกคนได้เริ่มต้นบันทึกเพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การเงินในครัวเรือนและวางแผนการใช้ชีวิตได้มีเงินเก็บออม  ทำให้ครอบครัวมีความสุขกับชีวิตการวางแผนการเงินได้ดียิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู