บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

การสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์

กลุ่ม AGO1(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวธีรฎา สร้อยสูงเนิน ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายติดตามการดำเนินงานปฏิบัติหน้าที่เข้าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ ณ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1)

          -อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานใน เดือนพฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ Google Meet

          -ลงพื้นที่จัดหาอุปกรณ์และวัตถุดิบในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์“

          -เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์“

          -จัดทำบทความประจำเดือนพฤศจิกายน

          ในส่วนของการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ด้านภาษาอังกฤษ (Language Literacy) ด้านการเงิน (Financial Literacy) และด้านสังคม (Social Literacy) ดิฉันได้ทำการพัฒนาทักษะครบทุกทักษะ

การลงพื้นที่การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์“

          จากการลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์“ คณะผู้ปฏิบัติงานร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างคณะผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้พูดคุย ปรึกษา หารือ และแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของแต่ละบุคคลว่าปัญหาที่พบมีอะไรบ้าง เช่น ต้นทุนในการซื้ออาหารสัตว์ไม่เพียงพอ สัตว์บางชนิดมีอาการผิดปกติ สัตว์ไม่รับประทานอาหาร เป็นต้น ทางคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่เกษตรกรและให้เกษตรกรลองไปปรับใช้ให้แก่สัตว์ของตนเอง

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

          ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์“ มีจำนวนเกษตรกรที่เข้ามารับฟังการจัดอบรมเป็นจำนวนมากทางผู้ปฏิบัติงานจึงต้องจัดสถานที่แบบเว้นระยะเพื่อตอบสนองของนโยบายของตำบลและภาครัฐทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้จัดอบรมได้อย่างราบรื่นและเป็นที่เรียบร้อย

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์“ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          จากการลงพื้นที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์“ ในเดือนพฤศจิกายน  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ ได้เรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกันของเกษตรกรในพื้นที่ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

          ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านหนองดุม และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู