ข้าพเจ้า นายกฤษณะ  แก้วงาม ประเภทนักศึกษา ตำบลกระสัง
หลักสูตร ID 10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชุน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

            การปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ได้ดำเนินการทำ SWOT ร่วมกับชุมชุนพื้นที่หมู่ 12  ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ผลการทำ SWOT และแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพื้นที่ ดังนี้

 

 

             บ้านกระสัง หมู่ที่17 ได้มีการสำรวจพบว่า ในชุมชนมีการทำพวงกุญแจด้วยกะลามะพร้าว เพื่อหารายได้เสริมแก่ครอบครัว โดยการทำพวงกุญแจด้วยกะลามะพร้าวจะใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำมากเนื่องจากเป็นเศษวัสดุเหลือใช้และที่หาได้ทั่วไปในท้องถิ่น แต่เมื่อนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้หรือของตกแต่งแล้วจะมีมูลค่าสูงขึ้นและได้ผลตอบแทนที่สูงเป็นผลดีต่อการสร้างอาชีพและรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน ถือเป็นจุดแข็งและโอกาสของชุมชนในการนำเอาภูมิปัญญา ความรู้เหล่านี้แนะนำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใช้เวลาว่างงานให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้แก่ครอบครัวต่อไป โดยมีวิธีการทำพวงกุญแจด้วยกะลามะพร้าวดังนี้

 

 

 

 

วัสดุที่ใช 
1. กะลามะพร้าว
2. แล็คเกอร์
3. พวงกุญแจ
4. กระดาษแข็ง

 

 

เครื่องมือและอุปกรณ์
1. เลื่อยฉลุ
2. ดินสอ / กรรไกร
3. มีดแต่งลาย
4. กระดาษทราย

 

 

ขั้นตอนในการทำ
1. นำกะลามาขัดให้เกลี้ยงแล้วเก็บเอาไว้ก่อน
2. ออกแบบพวงกุญแจรูปต่าง ๆ เช่น รูปปู , รูปช้าง , รูปม้า , รุปลิง โดยวาดลงบนกระดาษแข็ง
3.นำกระดาษแข็งมาทาบลงบนกะลามะพร้าวและใช้ดินสอเขียนลงบนกะลา
4. นำเลื่อยฉลุมาเลื่อยตามภาพที่ออกแบบไว้
5. นำมีดตกแต่งลายมาขูดลงบนกะลามะพร้าว พร้อมทั้งเจาะรู
6. นำพวงกุญแจมาใส่ลงในรูที่เจาะไว้
7. นำมาทาแล็คเกอร์
8. รอให้แห้งสนิท จะได้พวงกุญแจตามที่ต้องการ

 

 

                           

 

การทำพวงกุญแจจากกะลามะพร้าวเป็นผลผลิตที่มีความน่าสนใจของหมู่บ้าน เพราะมีการใช้ต้นทุนในการผลิตน้อยได้ผลกำไรจากการผลิตค่อนข้างมากถือเป็นโอกาสและจุดแข็งในการนำความรู้และภูมิปัญญานี้ไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้อีกหลายอย่างต่อไปในอนาคต อีกทั้งงานศิลปหัตถกรรมในด้านนี้ยังถือเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่แสดงได้ถึงเอกลักษณ์ชุมชน วัฒนธรรมทางภูมิปัญญาของท้องถิ่น จึงสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอนุรักษ์และส่งเสริมให้ลูกหลานได้เห็นความสำคัญและร่วมกันสืบสานต่อไปตราบนานเท่านาน

แบบทดสอบ แบบทดสอบเ (google.com)

 

วิดีโอเกี่ยวข้อง

อื่นๆ

เมนู