ข้าพเจ้า นายดนุพล บุญจันทร์ ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

อบรมเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้มีการจัดการอบรม ณ วัดนิคมเขต  ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับการออกเเบบบรรจุภัณฑ์มาให้ความรู้ อีกทั้งยังได้เชิญชวนชาวบ้านที่มีความสนใจเกี่ยวกับการออกเเบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อมาศึกษาเรียนรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่เคยจัดอบรม ทำให้ชาวบ้านมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเป็นประโยชน์มากๆ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ก็จะมีหลายๆอย่าง ได้แก่ การช่วยกันออกแบบยี่ห้อ โลโก้ ฉลากของสินค้า โดยมีการเเบ่งกลุ่มกันให้เเต่ละกลุ่มออกเเบบยี่ห้อ โลโก้ เเละฉลากของสินค้า ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยที่ไม่ให้ซ้ำกับสินค้าอื่น เเละเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านถาวรไว้ เพื่อที่จะให้ผู้อื่นจดจำได้ง่าย

อบรมเรื่องการตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการผลิตน้ำดื่มสมุนไพรโดยตรงมาให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำดื่มเพื่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำให้ผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการจัดเก็บได้นานมากยิ่งขึ้นและยังช่วยในการยืดอายุในการขนส่งอีกด้วย และได้มีการบรรยายเกี่ยวกับการผลิตในโรงเรือนว่าควรมีการปฎิบัติอย่างไรถึงจะถูกต้องตามกระบวนการ ซี่งภายในโรงเรือนจะต้องสะอาดเเละมีการจัดระบบให้เข้าที่เรียบร้อย และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนมาตราฐาน มผช.และ อย.

ED03 ลงพื้นที่ปฎิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ – YouTube

อื่นๆ

เมนู