ข้าพเจ้า นางสาวบุษราคัม โอทารัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG02 (1) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ซึ่งภายในเดือนสิงหาคมได้มีการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการจดทะเบียนตราสิ้นค้า ณ ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคม ได้มีการอบรมพัฒนาสัมมาอาชีพกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดนางฟ้าไปแล้ว และในเดือนนี้จึงได้มีการอบรมเกี่ยวกับพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการจดทะเบียนตราสิ้นค้า

ซึ่งข้าพเจ้านางสาวบุษราคัม โอทารัมย์และผู้ปฎิบัติร่วมกับอาจารย์ประจำตำบลได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการจดทะเบียนตราสิ้นค้า โดยช่วงเช้าจะมีการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจในการเข้าอบรมในโครงการนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านในตำบล  และยังได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรายุ มุสิกา และอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการจดทะเบียนตราสิ้นค้าและการวัดเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้แก่ชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้นำความรู้เหล่านี้สามารถที่จะนำไปต่อยอดให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชนต่อไป

และดิฉันนางสาวบุษราคัม โอทารัมย์และผู้ปฎิบัติงานท่านอื่นๆร่วมด้วยอาจารย์ประจำตำบลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการจดทะเบียนตราสิ้นค้านี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ร่วมอบรมไม่มากก็น้อย และสามารถนำมาประกอบสัมมาอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัว

อื่นๆ

เมนู