ข้าพเจ้านางสาวภาวินี บุญแก้ว ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฎิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ) ช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชน รวมไปถึงช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้จำหน่ายสินค้าให้กับคนในชุมชนได้มีรายได้เพิ่ม

ข้าพเจ้าและทางทีมงาน ได้ร่วมกันทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ มหาวิทยลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของตำบลยายแย้มวัฒนา  การบริหารโครงการและการดำเนินโครงการ การประเมิณศักยภาพตำบล องค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ได้จากการยกระดับเศรษฐกิจ บทสรุปข้อเสนอแนะโครงการยกระดับเศรฐกิจ องค์ความรู้ที่ด้รับของผู้ปฏิบัติงาน การต่อยอดพัฒนาพร้อมประเมิณการวิเคราะห์ตามโมเดลเศรฐกิจที่เป็นเป้ามายหลักในการพัมนาประเทศ รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูล CBD และความสำเร็จของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

– พัฒนากำลังคน พัฒนาทักษะใหม่และการลดความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน

– การยกระดับเศรษฐกิจตามปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนด้านการตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวก และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชน

– เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น System Integator

– เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

– เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ให้ชุมชน

– เพื่อให้เกิดการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)

หลังจากที่ทีมงานได้ร่วมกันสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ลงพื้นที่ทำความเข้าใจให้กับผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชนแล้ว ทางทีมงานจึงได้ร่วมกันสำรวจถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน การเฝ้าระวังประสานงาน และติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และเริ่มจัดกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน โดยทางทีมงานได้จัดกิจกรรมตลอดระยะเวลาการจัดโครการ อาทิ กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว กิจกรรมการแปรรูปข้าวเหนียวภูเขาไฟไปรบัด การพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์ของตำบลยายแย้มวัฒนา กิจกรรมการให้คำปรึกษาในพื้นที่ เพื่อยกระดับสินค้า otop รวมไปถึงการยกระดับการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วย ทุนทางอาชีพโดยออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวตามวิถีชนบท กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและ ห่างไกลจากโควิด ของผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนีเพื่อ สุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการบริหารจัดการขยะ การออกแบบพัฒนา ธนาคารขยะตามบริบทของชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน ชุมชน

นอกจากนี้ข้าพเจ้าและทางทีมงานได้จัดเก็บข้อมูล CBD โดย CBD จะเข้ามาอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความ เฉพาะเจาะจงกับแต่ละพื้นที่หรือแต่ละสาขา โดยเน้นความยืดหยุ่นและความสะดวกต่อการลงพื้นที่ให้ มากที่สุดดังนั้นผู้ปฏิบัติงานประจำตำบล นักศึกษา อาจารย์ จากมหาวิทยาลัย ร่วมกับประชาชน เพื่อลงพื้นที่ทำงานชุมชนพร้อมกัน เช่น การจัดทำข้อมูลชุมชนในมิติต่าง ๆ ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง หรือจุดอ่อนของตำบลนั้น พร้อมสร้างแผนพัฒนา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ระบบที่สามารถอำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละชุมชนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดและหัวข้อในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด

2.แหล่งท่องเที่ยว

3.ที่พัก/โรงแรม

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น

5.อาหาที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น

6.เกษตกรในท้องถิ่น

7.พืชในท้องถิ่น

8.สัต์ในท้องถิ่น

9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

โดยข้อมูลต่าง ๆ จะถูกนำไปจัดเก็บยังระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ในการจัดกิจกรรมและตลอดระยะเวลาที่อบรมในทุกครั้งเราได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของชาวบ้านในชุมชนของเราและความร่วมมือร่วมใจกันของทางทีมงานตำบลยายแย้มวัฒนา ขอขอบคุณท่านคณะอาจารย์คณะครุศาสตร์และคณะที่ปรึกษาตำบลยายามวัฒนาทุกท่าน ท่านวิทยากรทุกท่านที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ หากทางทีมงานได้มีการผิดพลาดประการใด ทางเราต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

จากการปฏิบัติงานในเดือนสุดท้ายของดิฉัน โดยตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานว่าเป็นอย่างไร ได้พบปะกับผู้คนชุมชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ได้ฝึกพูด ฝึกการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้มากมาย สิ่งสำคัญที่สุดต้องขอขอบคุณอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านซึ่งทำดิฉันได้รับประสบการณ์ในการทำงานต่าง ๆ มากมาย และมีประโยชน์อย่างมาก และจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

 

อื่นๆ

เมนู