ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน

ปวีณา ใจตรง

กพร. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปลายมาศ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดองโรค โควิด-19 เพิ่มมากขึ้น ทำให้สถานที่ทำงานศูนย์กำรงธรรมพร้อมรับมือรับมาตรการโควิด-19 เนื่องจากมีประขาชนเข้ามาร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลำปลายมาศ มาจากต่างจังหวัดบ้าง ต่างอำเภอบ้าง ทำให้สถานการณ์เสี่ยง และมีมาตรการป้องกันให้ฝ่าย ผู้ใหญ่บ้านเข้าเวรประจำจุดคัดกรองข้างล่างอาคารหน้าประตูทางเข้าหน้าห้องฝ่ายทะเบียน ข้างล่างอาคารก่อนขึ้นมาติดต่อประสานงานที่ศูนย์ดำรงธรรมและหน้าห้องสำนักงานต้องมีเจลล้างมือแอลกอฮอลตั้งไว้ให้ผู้ติดต่อประสานงานล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

ได้มีการแบ่งเข้าเวณและปฏิบัติหน้าที่เฝ้าจุดรับของให้กับญาติผู้ป่วยที่กักตัวจากพื้นที่สีแดงเข้ม โดยจะมีหัวหน้าปลัดทุกส่วนของการปกครองเข้าเวรประจำร่วมด้วย หน้าที่หลักของการปฏิบัติคือให้ผู้ฝากของให้จดชื่อและเบอร์โทรและสอบถามผู้ฝากของให้กับผู้กักตัวระบุบ โรงสนามที่ทางอำเภอและโรงพยาบาลจัดสถานที่แยกไว้ให้เช่น ระบุชื่อผู้รับและเบอร์โทรศัพท์เพื่อเจ้าหน้าจะเขียนโน๊ตไว้กับของที่รับและแยกตามโรงสนามกักตัวของผู้ที่จากพื้นที่สีแดงเข้ม

รูปประกอบการปฏิบัติงาน สถานที่โรงเรียนธารทองพิทยาคม

             

ปฏิบัติงานหลัก

 • รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สอบถามผู้มาร้องทุกข์และรับเรื่องร้องทุกข์และให้ผู้ร้องทุกข์เอกสารสำเนาหลักฐานที่จะมาร้องทุกข์และสำเนาบัตรประชาชน
 • พิมพ์หนังสือการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่จะจัดสันซื้อให้กับกำนัน ตำบลแสลงพัน
 • เขียนรายชื่อผู้ใหญ่บ้านและกำนันในหนังสือเบิกเงินเดือนตามคำสั่งหัวหน้าที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบคำผิดคำถูกในหนังสือคำสั่งก่อนให้หัวหน้าเซ็นรับและอนุมัติความถูกต้องของหนังสือ
 • ออกเลขหนังสือคำหนังสือในระบบอิเล็กเทรอนิกส์และเขียนเลขที่ได้ลงในคำสั่งหนังสือ
 • พิมพ์เอกสารรายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน
 • สเเกนส่งหนังสือราชการส่งถึง อบต.ตำบลต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • เดินส่งเอกสารคำสั่งการกักเก็บสินค้าโภคภัณฑ์
 • เข้าเวรประจำจุดตามคำสั่งที่โรงเรียนธารทองพิทยาคม บริเวณศูนย์กักตัวผู้ป่วยและผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดงเข้ม
 • จัดสถานที่หอประชุมไว้รองรับสำหรับประชุม
 • จัดสถานที่รองรับวันที่นัดเจรจาไกล่เกลี่ยที่ห้องศูนย์ดำรงธรรม
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายฯ

งานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลำปลายมาศ

1.ขอปรึกษากรณีค้างชำระค่างวดรถ

ประเภท เรื่อง เรื่องอื่นๆ

ประเด็น/รายละเอียดการรับเรื่องร้องเรียน   ขอคำปรึกษากรณีค้างชำระค่างดรถ เหลือค้างชำระงวดรถ 9 งวด เเต่ยังไม่มีเงินจ่าย

ความต้องการของผู้ร้อง  ต้องการเข้ามาปรึกษาด้วยตนเอง

2.ทำเรื่องขอบัตรประชาชนใหม่ของนางยวน   

ประเภทเรื่อง เรื่องอื่นๆ

ประเด็น/รายละเอียดการรับร้อเรียน   ทำเรื่องขอทำบัตรประชาชนใหม่โดยมาเเจ้งละเอียดชื่อที่อยู่ ที่ศูนยดำรงธรรมอำเภอลำปลายมาศ

ความต้องการของผู้ร้อง  ต้องการเข้ามาปรึกษาด้วยตนเองเเละครอบครัว

ภาพประกอบการทำงาน

                     

อื่นๆ

เมนู