ข้าพเจ้านางสาว จิราพร สมุติรัมย์ เป็นผู้ร่วมปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยได้รับผิดชอบการสำรวจข้อมูลของประชาชนในเขตในหมู่บ้านหนองใหญ่ ม.10 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

นายประเสริฐ ปาสานัย ผู้ใหญ่บ้านม.10

บ้านหนองใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ม.10 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีจำนวนประชากรเพียง 518 คน 102 ครัวเรือน (รวมประชากรที่ไปทำงานต่างจังหวัด) ซึ่งแยกเป็น ชาย 259คน  หญิง 259คน บ้านหนองใหญ่มี นายประเสริฐ ปาสานัย เป็นผู้ใหญ่บ้านที่คอยดูแลสารทุกข์สุขดิบของคนในชุมชน จากที่ดิฉันได้ลงพื้นที่ทำให้ได้ข้อมูลมาว่า ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์  ซึ่งถ้าหมดฤดูทำนาชาวบ้านส่วนมากก็จะว่างงาน ไม่มีงานทำ ที่จะนำรายได้มาสู่ตนเองและครอบครัว ร้อยละ90ของประชาชนในชุมชนจึงมีหนี้สินติดตัวจากการยืมเงินจากหน่วยงานของรัฐและจากหนี้นอกระบบเป็นบางส่วน ชาวบ้านจำนวนหนึ่งที่เลือกที่จะทำสวนดอกดาวเรืองเพื่อหารายได้เสริม แต่เนื่องจากสภาพน้ำที่ไม่บริบูรณ์ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถปลูกดาวเรืองให้ทั่วถึง นอกจากนี้ชาวบ้านยังให้ข้อมูลเสริมว่าชุมชนบ้านหนองใหญ่อยู่ในเขตประสบความแห้งแล้งมากในฤดูแล้ง จึงไม่สามารถประกอบอาชีพเสริมอย่างอื่นได้

ดังนั้นความต้องการในด้านแหล่งน้ำจึงมีความสำคัญต่อพวกเขาเป็นอย่างยิ่ง ชาวบ้านต้องการที่จะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี และหาอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนเพื่อช่วยบรรเทาเรื่องหนี้สินและปัญหายากจนให้คนในชุมชน

อ้างอิง http://www.muangfak.go.th/index.php?mod=blog&path=blog&id_sub=122&id_type=1

วีดีโอประกอบการลงพื้นที่

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู