ชื่อบทความ  :  พัฒนาเพื่อบ้านเก็ม 
ชื่อหมู่บ้าน    :  บ้านเก็่ม หมู่ที่ 5 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ชื่อผู้เขียน    :  นายณัฐชนน โคตุทา (บัณฑิตจบใหม่)


 ข้อมูลทั่วไป
บ้านเก็มอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลโคกย่าง ซึ่งเป็นหมู่ที่ 5 ของตำบลโคกย่าง บ้านเก็มนั้นเป็นหมู่บ้านที่ขนาดเล็ก ซึ่งมีเพียง 59 หลังคาเรือน (อ้างอิงจำนวนครัวเรือนจากบัญชีเลือกตั้งปี2563) จำนวนประชากรไม่เกิน 300 คน (อ้างอิงจากข้อมูล อบต.โคกย่าง 2563) ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าบ้านเก็มนั่นมีขนาดเล็ก และโรงเรียนบ้านเก็ม และวัดสมานสามัคคี (วัดบ้านเก็ม) ภายในหมู่บ้านนั่นเอง

ภาพถ่ายทางอากาศของบ้านเก็ม หมู่ที่ 5

” การพัฒนาคือ ? ”   
การพัฒนา คือ การทำให้เปลี่ยนแปลงการพัฒนา คือ การทำให้ดีขึ้นการพัฒนา คือ ทำให้เจริญขึ้น
             พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของ “พัฒนา” ว่าคือ “ทำให้เจริญ” ดังนั้นการพัฒนาจึงหมายถึง  การทำให้เจริญ “การพัฒนา” หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วๆ ไป เช่น การพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ คือการทำสิ่งเหล่านั้นให้ดีขึ้น เจริญขึ้น สนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้ดียิ่งขึ้น อ้างอิงโดย : นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล.2546.การพัฒนา คือ อะไร (ออนไลน์) แหล่งที่มา : http://https://www.gotoknow.org/posts/485293

ความสำคัญของการพัฒนาบ้านเก็ม
             บ้านเก็มถึงจะเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กแต่ศักยภาพที่พร้อมพัฒนาหลาย ๆ อย่าง จากการลงพื้นที่่สำรวจในการเก็บข้อมูล 01 02 06 ของ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ” นั่นสภาพทางสังคมของบ้านเก็มส่วนจะเป็นบุคคลรายได้น้อยและไม่มีอาชีพเสริม ซึ่งทั้งหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพ เกษตรกร หรือ รับจ้างทั่วไป จากสภาพสังคมภายในชุมชนแล้วเกิดปัญหาภาวะรายได้น้อยหรือหนี้สิ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยซึ่งจำเป็นต้องแก้ไข ตามสิ่งที่ประชาชนในชุมชนหลาย ๆ หลังคาเรือนต้องการอาชีพเสริม ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ยังได้เห็นศักยภาพหลายด้านของทางชุมชนบ้านเก็ม เช่น ศักยภาพผู้นำ ศักยภาพความพร้อมที่จะเรียนรู้การมีอาชีพเสริม หรือสภาพแวดล้อม เป็นต้นฯ แต่ยังขาดผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่ทำให้มีอาชีพเสริม และประสบปัญหาในด้านเงินทุน หรือตลาด ในการขายสินค้า.
เผื่อในการ “พัฒนาหมู่บ้าน” แล้วนั้นอาชีพเสริม ตลาด เงินทุน ควจจำเป็นในการพัฒนาหมู่บ้านเป็นอย่างยิ่งให้เหมาะสมในกับศักยภาพภายในชุมชนเช่นกัน เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาความยากจนภายในชุมชน หรือพัฒนาให้มันดีขึ้น.

สรุป
           ซึ่งสุดท้ายจะเห็นแล้วว่าการควรพัฒนาอาชีพเสริม หรือการหารายได้เสริมแก่ชุมชน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การพัฒนาด้านรายได้แก่ชุมชน ” ซึ่งเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ” เป็นหนึ่งในเป้าหมายในการพัฒนาอาชีพแก่ชุมชนเช่นกัน.


ประมวลภาพในการลงพื้นที่


 วีดีทัศน์ YOUTUBE ในการลงพื้นที่


โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู