ผมนายธิติวุฒิ ชุติมามาศ ปฏิบัติงาน ประเภท (บัณฑิตจบใหม่) หลักสูตร ID10 : ประวัติความเป็นมาของบ้านดอนหวาย หมู่ 7 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติหมู่บ้านดอนหวาย หมู่ 7

ตำบลกระสัง เดิมเป็นที่ตั้งของชุมชนโนนบ้านเก่า ซึ่งเป็นชุมชนหนึ่งในบ้านดอนหวาย และ ต่อมาได้กลายเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์โพธิ์ธาราม ตั้งแต่ปี 2450 ชุมชนโนนบ้านเก่า ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จากการเกิดโรคระบาด ทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐาน ห่างออกไปจากชุมชนดั้งเดิม ประมาณ 1 กิโลเมตร ประกอบกับ มีการเพิ่มของจำนวนประชากรในระยะต่อๆมา จนถึงปัจจุบัน จึงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ                                                                   1. บ้านโพธิ์ หมู่ 6                                                                                                                                                                                                                                     2. บ้านดอนหวาย หมู่ 7                                                                                                                                                                                                                             3. บ้านน้อยสุขเจริญ หมู่ 13                                                                                                                                                                                                                     4. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 18
ปัจจุบัน บ้านดอนหวาย หมู่ 7 มีจำนวนครัวเรือน 133 หลังคาเรือน เป็นประชากร 538 คน

ด้านภูมิศาสตร์

ที่ตั้งบ้านดอนหวาย หมู่ 7 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศใต้ติดกับบ้านน้อยสุขเจริญ หมู่13 ทิศตะวันตกติดกับบ้านบัว หมู่ 6 ทิศตะวันตกติดกับตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติลำดับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านดอนหวาย

ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันได้มีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 รวมกันทั้งหมด 10 คนได้แก่

  1. นายรี ชัยมัง
  2. นายบุญ กลิ่นฐา
  3. นายศาล ศรีรานาม
  4. นายพวง คะเรรัมย์
  5. นายคล้ำ ขอมรัมย์
  6. นายสำราญ พิเก่ง
  7. นายสุทิน เกตรแก้ว
  8. นายสมบัติ พรหมหงษ์
  9. นายสมจิต คะเรรัมย์
  10. นายสมบัติ พรหมหงษ์

ด้านอาชีพ

ตั้งแต่อดีตคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกผัก เลี้ยงวัว เป็นต้น แต่ในปัจจุบันเนื่องจากความเจริญได้เข้ามาใกล้ทำให้ การประกอบอาชีพมีหลายตัวเลือกมากขึ้น เช่น รับจ้างตามห้างสรรพสินค้า ไปทำงานต่างจังหวัด ทำธุรกิจส่วนตัว บางคนก็อาจมีอาชีพเสริมแตกต่างกันไป

ด้านสังคม

สังคมโดยรวมของชุมชนจะเป็นสังคมเมืองกึ่งชนบท ภาษาที่ใช้พูดส่วนใหญ่ก็จะเป็น ลาว เขมร และไทย

ด้านวัฒนธรรมประเพณี

ชุมชนบ้านดอนหวายมีความเชื่อของศาสนาพุทธ เช่น บุญข้าวประดับดิน เข้าพรรษา ออกพรรษา ดอนหวายมีวัดทรงศิลา ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน

ด้านการศึกษาของคนในหมู่ 7

มีโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวายจัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2501 โดยแยกออกมาจากโรงเรียน วัดจำปาทอง ตั้งอยู่บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 7 ในปัจจุบัน ได้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พัฒนาการด้านสังคมของ ตำบลกระสัง หมู่ 7

สภาพสังคมของคนตำบลกระสังในอดีตเป็นลักษณะหมู่บ้านชนบทรอบๆ เมืองบุรีรัมย์(ห่างจากตัวเมือง 5 กิโลเมตร) ถนนที่เชื่อมโยงก็เป็นถนนดินหรือถนนลูกรังยังไม่สะดวกต่อการเดินทาง ดังนั้นสภาพสังคมจึงเป็นสังคมชนบทที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว เป็นส่วนใหญ่ ต่อมาเมื่อการคมนาคมสะดวกขึ้นการเดินทางระหว่างตำบลกระสังและอำเภอเมืองจึงมีรถโดยสารประจำทางและการเดินทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรก็สามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตำบลกระสังก็มีความเจริญขึ้นมีระบบน้ำปะปาหมู่บ้านและมีระบบไฟฟ้าใช้เมื่อประมาณปี 2525 จนถึงปัจจุบัน เมืองบุรีรัมย์มีการขยายตัวมาตามถนน ถนนบุรีรัมย์-นางรองและ ถนนบุรีรัมย์-นครราชสีมา โดยมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มาตั้งทั้ง Big C Makro และ Robinson ตำบลกระสังจึงมีความเจริญขึ้นเป็นอย่างมาก เริ่มพัฒนารูปแบบทางสังคมเป็นแบบชนบทกึ่งเมืองมีการติดต่อสื่อสารรวดเร็วด้วยเครือข่ายโทรศัพท์และ ระบบอินเทอร์เน็ต แรงงานคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนแปลงเป็นลูกจ้างในอำเภอเมืองและห้างสรรพสินค้าต่างๆ อย่างไรก็ตามความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆภายในตำบลก็ยังคงสืบทอดเหมือนที่เคยทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่อดีตตั้งแต่ประเพณี บุญข้าวประดับดิน เป็นต้น

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูล

นายสมบัติ พรหมหงษ์ (ผู้ใหญ่บ้านดอนหวาย)

ที่มา:ID10 บทสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านดอนหวาย ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ – โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) (bru.ac.th)

ลิงค์สำหรับทำแบบ

ทดสอบ https://forms.gle/q3pLCedEm7hXeXj68

 

อื่นๆ

เมนู