ข้าพเจ้านางสาวสุริยาพร สมพันธ์ ประเภทประชาชน ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

การส่งเสริมพัฒนาธนาคารขยะชุมชน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-18.00 น. ณ หมู่ที่ 9  บ้านดอนพัฒนา

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านดอนพัฒนา หมู่ 9 มี 158 ครัวเรือนประชากรทั้งหมด 616 คน แยกเป็นชาย 299 คน หญิง 317คนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนตามงานที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการเก็บข้อมูลชุมชนตามแบบฟอร์ม 01,02 และ 06 ซึ่งใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06) เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

  • โดยการลงพื้นที่นั้นคนในชุมชนหมู่บ้านดอนพัฒนาได้จัดทำโครงการธนาคราขยะเกิดขึ้นในหมู่บ้านดอนพัฒนาโดยมีการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่แล้วนำมาพัฒนาใช้ในชุมชน ชาวบ้านในชุมชนต่างร่วมมือกันคัดแยกขยะ หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวย และช่วยกันรณรงค์พัฒนาหมู่บ้านดอนพัฒนานำสิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้มารีไซเคิลและต่อยอดผลผลิต เช่น การทำพวงหรีดจากล็อตเตอรี่และการทำบายศรีจากล็อตเตอรี่และชุมชนได้มีเงินออมทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากธนาคารขยะชุมชน โดยรนำเงินที่ขายได้มาออมเดือนละ20-30ต่อครัวเรือนและมีสวัสดิการต่างๆเกิดขึ้นจากธนาคารขยะเช่นกองทุนเงินออมและสวัสดิการช่วยเหลือฉาปะนะกิดในหมู่บ้านดอนพัฒนา และหมู่บ้านดอนพัฒนาได้ส่งผลงานเข้าประกวดที่จังหวัดบุรีรัมย์มี10อำเภอที่ส่งประกวด บ้านดอนพัฒนาได้รับรางวัลเป็นบ้านต้นแบบการจัดการขยะ ตามโครงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ จนได้รับรางวัลจากสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาความยากจน น้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร และ ปัญหาขยะและในการสำรวจผลกระทบจากโควิด-19 พบว่าคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดเป็นอย่างดี มีการปฏิบัติตามแนวป้องกันโรคระบาดโควิท 19 ได้อย่างดีเยี่ยม

ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้มาจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู