การสำรวจเก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมการแปรรูปกล้วยในชุมชน

ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นางสาวสุธิดา ปัดไธสง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลการแปรรูปกล้วย

จากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่า ประชากรในชุมชนบ้านหนองหินส่วนมากทำอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ปลูกทั้งพืชไร่และพืชสวนเป็นส่วนใหญ่ ทั้งยังมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำแร่ และดินที่เหมาะกับการปลูกพืชไร่พืชสวนเป็นอย่างดี และผลผลิตที่ออกผลตลอดทั้งปีที่สามารถนำมาแปรรูปได้ทั้งปีคือกล้วยนั่นเองค่ะ ดังนั้น การแปรรูปกล้วยจึงถือว่าเป็นจุดเด่นที่จะนำมาพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรชาวสวนผู้ปลูกกล้วย ผู้แปรรูปกล้วย และประชากรในชุมชนในลำดับต่อไป

ครั้งนี้ข้าพเจ้าขอนำเสนอภาพการบรรจุกล้วยแปรรูปลงถุงเพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายในการผลิตกล้วยแปรรูป นั่นเป็นสัญญาณเตือนว่า”จะได้พักแล้วววววว” หลังจากที่อยู่หน้าเตามาทั้งวัน

 

ถุงน้ำหนัก ½ กิโลกรัม ราคาเพียง 70 บาท

 

ถุงน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ราคาเพียง 140 บาท

 

อื่นๆ

เมนู