การทำงานในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทีมเราได้ทำในเรื่องของ การทำโคกหนองนาโมเดล ซึ่งเราได้มีการเตรียมและวางแผนกับทางทีม ประชุมกับสมาชิกในทีมเพื่อจัดทำกำหนดการในเรื่องต่างๆก่อนลงพื้นที่

โดยการทำงานในครั้งนี้ เราได้แลกเปลี่ยนทั้งความรู้และเรื่องราวต่างๆกับชุมชน โดยดิฉัน เป็นนักศึกษา เป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับการทำโคกหนองนาโมเดลเลย เคยได้ยินแค่เพียงเป็นบางครั้ง จนมาเดือนนี้ได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปศึกษาดูงาน การทำโคกหนองนาโมเดลแบบจริงจัง

และสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้น ทำให้ทราบว่า โคกหนองนาโมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคกหนองนาโมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ โดยสรุปงายแล้ว การทำโคกหนองนาโมเดล ดิฉันมองว่าเป็นการจัดสรรพื้นที่ทำการเกษตร คล้ายๆการปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ โดยจากการได้ลงไปศึกษาและเรียนรู้งาน ซึ่งเป็นการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้และยังเป็นการอนุรักษณ์วิถีชนบทไว้สืบไปให้แก่ลูกหลานรุ่นหลัง

สำหรับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในครั้งนี้ นอกจากได้ไปศึกษาการทำโคกหนองนาโมเดลแล้ว ก็ได้ทำการถ่ายภาพกิจกรรมและตัดต่อคลิปวิดิโอ ซึ่งการทำงานครั้งนี้รู้สึกมีความสุขและสนุกมากๆ อยากขอบคุณท่านอาจารย์และสมาชิกในกลุ่มทุกๆคนที่ร่วมงานกันมาจนถึงปลายปี การทำงานในครั้งนี้ มีความสุขอย่างอธิบายไม่ถูก เพราะในแต่ละครั้งที่จะลงไปทำงานกับชุมชน พี่ๆเพื่อนๆในทีมให้ความช่วยเหลือและช่วยกันทำงานอย่างสุดๆแรงกายแรงใจ ขอขอบคุณที่ได้ร่วมงานกับสมาชิกในทีมที่น่ารักทุกคนนะคะ

อื่นๆ

เมนู