1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HS01 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ย ณ ศาลากลางบ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

HS01 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ย ณ ศาลากลางบ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวน้ำทิพย์ แก้วยศ บัณฑิตจบใหม่
ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

        ข้าพเจ้านางสาวน้ำทิพย์ แก้วยศและทีมผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ U2T ตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ย ณ ศาลากลางบ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการเข้าร่วมรับฟังการเสวนากันในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ยของตำบลหนองกง 

        เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวน้ำทิพย์ แก้วยศ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ย ณ ศาลากลางบ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเวลาประมาณ 09.00-12.00 นาฬิกา  โดยมีท่าน อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม/ศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องของการออกแบบ และได้เชิญ นางสาวพรรษา สมณะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวศิรประภา นิลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มาให้คำแนะนำในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ยในครั้งนี้ด้วย ในการให้คำแนะนำของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการนั้น จะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ข้อความบนถุงปุ๋ยบรรจุภัณฑ์ให้มีขอบเขตซึ่งในการทำปุ๋ยนั้นก็จะมีพระราชบัญญัติปุ๋ยครอบคลุมอยู่ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ยนั้น ได้แก่ อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ U2T ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกง กำนัน อดีตกำนัน และเกษตรกรในตำบลที่ช่วยกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อมาหารือกันในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ย โดยมีทั้งการปรับขนาดถุงปุ๋ยให้มีหลายขนาด ปรับปุ๋ยให้มีสูตรหลากหลายขึ้น โดยสรุปได้คร่าว ๆ ดังต่อไปนี้

ขนาดบรรจุภัณฑ์ ปรับขนาดมีดังนี้
1. ขนาด 1 กิโลกรัม (ปลูกต้นไม้) 2. ขนาด 5 กิโลกรัม (ปลูกต้นไม้) 3. ขนาด 50 กิโลกรัม (ใช้สำหรับนาข้าว)
สูตรปุ๋ยมี 2 สูตร ดังนี้
1. ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (มูลวัว) ใช้วัสดุจากจากธรรมชาติ 100 % 2. ปุ๋ยอัดเม็ดสูตรพิเศษ (มีเคมีผสม) ใช้ปุ๋ยหมักสูตร วว. โดยมีปุ๋ยเคมีประกอบ N – 6 % P – 3 % K – 3 % (สำหรับเร่งต้น) และปุ๋ยเคมีประกอบ N – 3 % P – 6 % K – 6 % (สำหรับเร่งดอก)
ด้านข้อมูล
ที่อยู่ 128 หมู่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทร 094-9361893, 065-6077688
ในส่วนของตราประจำปุ๋ยนั้นใช้ตรา : รวงทอง (ใช้ตราเดิม) และโลโก้ : (ใช้โลโก้เดิม) เปลี่ยนแต่เพียงลักษณะของถุงปุ๋ย สีของถุงปุ๋ยเพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และคำที่ใช้อธิบายประโยชน์ของปุ๋ยปรับให้เหมาะสมมากขึ้นอีกด้วย

        สรุปผลการปฏิบัติงานเดือนนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ย ณ ศาลากลางบ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการเข้าร่วมรับฟังการเสวนากันในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ยของตำบลหนองกง เพื่อมาปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ถุงป๋ยใหม่ งานในเดือนธันวาคมนี้ก็ได้ผ่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คำสำคัญ : อบรมเชิงปฏิบัติการ, การออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ย, กลุ่มวิสาหกิจ, ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง, ปุ๋ยอัดเม็ดสูตรพิเศษ

อื่นๆ

เมนู