ข้าพเจ้านางลำไย นุชเวช ประเภทประชาชน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ติดตามการทอผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าไหมในตำบลสายตะกู โดยครั้งนี้ได้ติดตาม การทอผ้าไหมลายเถาผกาประติดกับลายไตรทิศาสีเคมี ซึ่งผ้าผืนนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ทอเอง ส่วนลวดลายรับมาจาก รศ.สมบัติ ประจญศานต์ เป็นผู้ออกแบบ โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

การทำเส้นยืน

 

 

 

 

 

 

 

  1. เริ่มจากการนำเส้นไหมมาลอกกาวสี
  2. นำเส้นไหมไปย้อมสีเคมีปลอดภัย โดยใช้สีน้ำเงินสด จากนั้นนำเส้นไหมขึ้นตากให้แห้ง
  3. นำเส้นไหมที่แห้งแล้ว นำมากวักใส่อัก
  4. จากนั้นนำเส้นไหมที่ได้มาขึ้นเส้นยืน แล้วร้อยฟันหวี พร้อมทอ

การทำเส้นพุ่ง

  1. นำเส้นไหมมาโยกเป็นลำหมี่ จำนวน 36 ลำ 50 ขีน 1 เกล็ดใช้หมี่ 6 เส้น
  2. นำเส้นไหมใส่โฮงโยกหมี่ จากนั้นโยกไหมแบบร่าย แล้วนำหัวหมี่ไปย้อมสีเหลืองทองสุก ตากให้แห้ง
  3. นำเส้นไหมใส่โฮงมัดหมี่ จากนั้นเริ่มทำการมัดหมี่โดยออกแบบเป็น “ลายเถาผกาประติดกับลายไตรทิศา สีเคมี”
  4. จากนั้นนำเส้นไหมที่มัดเสร็จแล้วไปย้อมแดง แล้วตากให้แห้ง มัดเอาสีแดง ย้อมสีม่วง แล้วตากให้แห้ง มัดเอาสีม่วง แตะสีเขียวบนจุดเหลืองแล้วสีเขียวไว้ แล้วล้างออก จากนั้นตากให้แห้ง
  5. นำเส้นไหมที่แห้งแล้วใส่โฮงมัดหมี่ แล้วแกะเชือกที่มัดออก
  6. นำเส้นไหมที่ได้มาปั่นใส่หลอด พร้อมทอ

 

 

 

 

 

ผ้าไหมลายเถาผกาประติดกับลายไตรทิศา สีเคมี เป็นผ้าไหมลายประยุกต์ ได้รับต้นแบบมาจากอาจารย์ รศ.สมบัติ ประจญศานต์ โดยต้นแบบมีมีลิขสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ

อื่นๆ

เมนู