โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ และถือว่าเป็น “ภัยเงียบ” เพราะเป็นโรคที่ไม่ปรากฏอาการ และเป็นสาเหตูของโรคแทรกซ้อนในอวัยวะสำคัญหลายระบบของร่างกายเช่น ตา ไต หลอดเลือด ในประเทศไทยนั้น อุบัติการณ์โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ในแต่ละปีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากโรคเรื้อรังเป็นโรคที่จำเป็นต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง และยาวนานมีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาสูงมาก ดังนั้นเทศบาลตำบลจันทบเพชรดำเนินงานเน้นนโยบายเชิงรุก เร่งการป้องกันโรค เพราะการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรค ที่เกิดจากพฤติกรรมของประชาชน จะประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่องยั่งยืน โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่เป็นปัญหาที่สำคัญในพื้นที่ และเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

เทศบาลตำบลจันทบเพชร จึงได้จัดทำโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิงรุกขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงตามมาตรฐาน พร้อมทั้งรณรงค์ สร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมที่ดี และได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการการเกิดโรคเรื้อรัง

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 15 ก.ย. 2564  เทศบาลตำบลจันทบเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร  ประธานเปิดโครงการอบรมตรวจคัดกรองความดันโลหิตสุงและเบาหวาน พร้อมด้วย นายวิชัย แข็งแรงรองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่่ รพสต.สายโท 5 ใต้  ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 215  ร่วมเปิดโครงการที่บ้านสายโท 6 ใต้ ม.5  และบ้านสายโท 8 กลาง ม.12 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 16 ก.ย. 2564  เทศบาลตำบลจันทบเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมตรวจคัดกรองความดันโลหิตสุงและเบาหวาน  พร้อมด้วย ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล  เจ้าหน้าที่่ รพสต.สายโท 5 ใต้ และ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้นำชุมชน ร่วมเปิดโครงการที่บ้านสายโท 7 ม.6 และบ้านสายโท 6 เหนือ ม.4 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

อื่นๆ

เมนู