ID09 การเผาถ่านไร้ควัน การทำปุ๋ยหมัก และการเฝ้าระวังโควิด19  (ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์)

     ข้าพเจ้านางสาวลลิตตา พรมด้วง ภาคนักศึกษาได้ลงพื้นที่มาสำรวจ บ้านตะโกตาพิหมู่1 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านใน ตำบลตะโกตาพิโดยมีทั้งหมด 11 หมู่บ้านได้แก่หมู่ 1 บ้านตะโกตาพิหมู่ 2 บ้านชุมแสง หมู่ 3 บ้านสีสุกหมู่ 4 บ้านโคกเห็ดหมู่ 5 บ้านบาทหมู่ 6 บ้านชัยพัฒนาหมู่ 7 บ้านโคกกระชายหมู่ 8 บ้านเกษตรสมบูรณ์หมู่ 9 บ้านหนองสะเดาหมู่ 10 บ้านบาตรและหมู่ 11 บ้านหนองปรง ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานคณะอาจารย์ได้นัดประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มลงสำรวจข้อมูลโดยได้แบ่งสมาชิกในการออกสำรวจหมู่บ้านละ 2 คนในส่วนของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบสำรวจบ้านตะโกตาพิ ม.1 ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้ติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อขออนุญาตลงพื้นที่ในการสำรวจหมู่บ้าน โดยข้าพเจ้าได้รับความกรุณาจากชาวบ้านผู้ให้สัมภาษณ์ตอบข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาชุมชนได้สอบถามข้อมูลคนในชุมชนบ้านตะโกตาพิหมู่1ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร บ้างก็รับจ้างและค้าขาย อีกทั้งเลี้ยงสัตว์ซะส่วนใหญ่

จากการสำรวจบ้านตะโกตาพิ ในตำบลกะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่แล้วจะพบว่าชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกร เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของตำบลตะโกตาพิ นั้นเป็นที่ราบสูง ดินเป็นดินร่วนปนทราย จึงเหมาะสมในการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร โดยส่วนใหญ่แล้วจะทำการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ซึ่งพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขาย ส่วนสัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ชาวบ้านในหมู่บ้านตะโกตาพิ จะนิยมทำนาในหน้านาปี  ซึ่งเริ่มทำตั้งเเต่เดือนพฤษภาคม หลังจากการทำนาผ่านไปประมาณ4-5เดือนข้าวจะออกรวงเป็นสีทองเต็มทุ่งนาและเมื่อพอถึงช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนชาวบ้านก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าว และในระหว่างการรอข้าวโตพอที่จะเก็บเกี่ยวก็จะมีการทำอาชีพเสริมเข้ามา เช่น เลี้ยงสัตว์บ้าง รับจ้างทั่วไป หรือปลูกพืชผักสวนครัวที่นิยมปลูกในช่วงฤดูนั้นๆไป

ในเดือนช่วงเดือนสิงหาคมมานี้เราได้มีการเผาถ่านไร้ควัน การทำปุ๋ยหมัก และการเฝ้าระวังโควิด19 ซึ่งในส่วนของการเผาถ่านไร้ควัน และการทำปุ๋ยหมักนั้น คนในชุมชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่าง ตั้งใจฟังพิธีกร ผู้ให้คำบรรยายเป็นอย่างดี และอีกทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของตนต่างๆ ซึ่งพิธีกรผู้ให้ความรู้ได้สอนวิธีทำแต่ละขั้นตอนให้คนในชุมชนที่มาเข้าร่วมโครงการได้รับฟังและสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ สามารถทำไว้ใช้เองหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นำไปขายได้ จะได้มีรายได้ในครอบครัวไปในตัว และสามรถลดการใช้จ่ายได้มากขึ้น เพราะเราสามารถทำถ่าน และปุ๋ยหมักไว้ใช้เองได้

ก่อนที่จะเริ่มโครงการดิฉันและผู้ที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือฝ่ายต่างๆ ได้มีการจัดจุดตรวจเพื่อเฝ้าระวังโควิด19 มีจุดเพื่อตรวจวัดอุณภูมิ ให้สวมแมสก่อนจะเข้าร่วมโครงการ และกดเจลแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือฆ่าเชื้อ และได้มีการเว้นระยะห่าง อีกทั้งมีจุดลงชื่อเพื่อเช็คว่าใครมาบ้าง ผู้คนให้ความสนใจมากน้อยเท่าไหร่

 

ภาพการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู