1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : การสำรวจวัตถุดิบในการผลิต จากพืชและผลไม้ในชุมชน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

MS02 : การสำรวจวัตถุดิบในการผลิต จากพืชและผลไม้ในชุมชน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

ข้าพเจ้านางสาวหริญรัญชนา พินัยรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน กันยายน 

การปฏิบัติงานเดือนนี้ข้าพเจ้า และทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติ  ซึ่งได้จัดแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ทีม ทีมละ 10 คน ลงพื้นที่ตำบลลำดวน เพื่อสอบถามข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลในหัวข้อของดีในท้องถิ่นตำบลลำดวน โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้  1. ขนมและประเพณีท้องถิ่น และ 2. พืชผลทางการเกษตรและผลไม้ในท้องถิ่น เพื่อจะนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่อไป  ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายสอบถามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรและผลไม้ในท้องถิ่น จากการลงพื้นที่คนในชุมชมตำบลลำดวนจะมีการปลูกข้าว  ปลูกหม่อน และปลูกผลไม้ต่างๆ เช่น กล้วย มะม่วง  มะละกอ ลูกตาล   ส่วนมากจะนิยมปลูกไว้รับประทานเล่น รับประทานภายในครอบครัว

 

วัตถุดิบที่ได้จากพืชผลทางการเกษตรและผลไม้ในท้องถิ่น มีดังนี้

เดือนมิถุนายน – ธันวาคม  :  หนอไม้  เห็ด  จะนิยมเกิดช่วงหน้าฝน  ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะเข้าป่าหาเห็ด และหนอไม้มาขายตามชุมชนของตนเอง

เดือนธันวาคม  – กุมภาพันธ์   :  หม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60  หม่อนผลสดพันธุ์เชียงใหม่ เป็นพันธุ์หม่อนผลสดที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี

เดือนมีนาคม – เมษายน  :  หม่อนพันธุ์ บร. 60  สกลนคร  ซึ่งจะให้ผลผลิตทางใบ นิยมปลูกหม่อน เอาใบไปเลี้ยงหนอน

เดือน ตุลาคม  – เมษายน  :  ต้นตาล  มีประมาณ  20 ต้น  ปลูกตามทุ่งนาของชาวบ้าน

กล้วย  จะออกผลในตลอดทั้งปี เพราะกล้วยเป็นพืชที่ทนทุกฤดู ไม่ว่าจะหน้าร้อน  หน้าฝน  สามารถปลูกได้ทุกที่  กล้วยนำไปทำอาหารได้หลายอย่าง เช่น ข้าวต้มมัดสอดไส้กล้วย ซึ่งเป็นขนมชนิดหนึ่งที่ทำด้วยข้าวเหนียวผัดกับกะทิ แล้วนำไปห่อด้วยใบมะพร้าวอ่อน ใส่กล้วย ข้างใน  หรือของหวานกล้วยบวชชี

มะละกอ การปลูกมะละกอเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง ช่วงกลางหรือปลายเดือนมกราคมในเพาะต้นกล้ามะละกอ กลางเดือนมีนาคมก็จะย้ายต้นกล้าลงปลูก และจะเก็บเกี่ยวผลได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป

เดือนพฤศจิกายน  :  ข้าวนาปี ข้าวหอมมะลิ 105  ที่นิยมปลูกในชุมชนเพื่อขายตามท้องตลาด

เดือนมีนาคม – เมษายน : มะม่วง รับประทานได้ทั้งผลดิบ ผลสุก ปลูกกันเกือบทุกบ้าน

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชผลทางการเกษตร  + ผลไม้ในท้องถิ่น   นำมาแปรรูปเป็นขนม  อาหารพื้นถิ่น  ที่มีวัตถุดิบจากชุมชน  และจะนำมาต่อยอดเป็นสินค้าของฝากประจำตำบลต่อไป

 

“คลิปวีดีโอ”

 

อื่นๆ

เมนู