ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา  เลิศนา ประเภทบัณฑิตจบใหม่                                                                                                          หลักสูตร : (NS04) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พื้นที่รับผิดชอบตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานดำเนินมาจนถึงเดือนธันวาคม 2564 เดือนสุดท้ายของสัญญาจ้างงาน ในเดือนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำกิจกรรมมากมาย เริ่มจากการปรับภูมิทัศน์วัดป่าหนองปลาดุกที่เราเลือกไว้ว่าจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลโนนขวาง โดยการปูหญ้าบริเวณเจดีย์และทาสีบริเวณพระพุทธรูปองค์ใหญ่ “พระพุทธเมตตา”

 

 

 

 

 

จากนั้นได้มีการเดินสำรวจเส้นทางเดินป่าเฉลิมพระเกียรติและพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา ซึ่งป่าเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนอยู่ใกล้กับวัดป่าหนองปลาดุกเป็นแหล่งเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว แล้วก็มีการอบรมเด็กนักเรียนให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนของตนเองและพื้นที่ป่าในชุมชนของตนเอง

           

แล้วก็มีกิจกรรมอบรมการแปรรูปสมุนไพร โดยการนำสมุนไพร เช่น ตะไคร้หอม มะกรูด ขมิ้น ไพล ข่า เป็นต้น มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ตะไคร้หอมเพื่อใช้ไล่ยุงและลูกประคบเพื่อใช้ประคบร้อนลดอาการปวดเมื่อย ซึ่งในกิจกรรมได้เชิญชาวบ้านตำบลโนนขวางมาร่วมอบรมด้วย

     

ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมการหนุนเสริมผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยอบรมการขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางต่างๆให้แก่ชาวบ้านในชุมชน สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ตนทำขึ้นนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

 

อื่นๆ

เมนู