ED02 การขอจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน

ข้าพเจ้านางสาวนิศารัตน์ ชื่นอุรา ได้เข้ามาทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ โดยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือน กันยายน  พ.ศ . 2564 ณ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนกันยายนนี้จะเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงโรงเรือนที่ใช้ผลิตพริกแกงและการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยในขั้นแรกทีมผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมหาลือกันเกี่ยวกับการปรับปรุงโรงเรือนเพื่อให้การผลิตพริกแกงมีมาตราฐานและสะดวกมากยิ่งขึ้นและได้ประชุมเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ซึ่งหัวข้อการประชุมหลักจะเป็นการเลือกประธานวิสาหกิจชุมชน หน้าที่ของสมาชิกที่ต้องรับผิดชอบ การตั้งชื่อวิสาหกิจชุมชนและการจัดเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อยื่นขอจดทะเบียนฯ ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมก็จะมี 1.เอกสารที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ ระเบียบ และข้อบังคับ  2.สวช.01แบบคำขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  3.สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก  4.สำเนาการประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนั้นเมื่อเราเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็นำเอกสารไปยื่นขอจดทะเบียนฯได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่วิสาหกิจชุมชนตั้งอยู่ได้เลย จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติและรายละเอียดว่าจะสามารถจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนได้หรือไม่

การปฏิบัติงานในเดือนกันยายนนี้เราได้ทำการปรับปรุงโรงเรือนและได้มีการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็เพื่อให้ผลิตพริกแกงที่มีคุณภาพและเพื่อให้ได้การรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจการพริกแกงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านยางจะสามารถสร้างประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนและคนในชุมชนได้ ขอบคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู