ข้าพเจ้านางสาว พิชชาพร ไกรพะเนาว์  ประเภทประชาชน ต.หนองยายพิมพ์ หลักสูตร HS01 การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

              การนัดหมายในเดือนเมษายน อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้นัดหมายให้มีการลงพื้นที่ 2 ครั้งคือ ประกอบพิธียกเสาเอก-เสาโท ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านโคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 น. ในช่วงเช้าจะมีการประกอบพิธีโดยพระสงฆ์ จากนั้นจึงประกอบพิธียกเสาลงหลุม โดยมีอาจารย์ เเขกผู้มีเกียรติ และชาวบ้านเข้าร่วมประกอบพิธีกรรม ซึ่งการลงปฏิบัติงานในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการประกอบพิธียกเสาลงหลุมนี้ด้วย จากนั้นเมื่อเสร็จพิธี ได้ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกับทีมงานและชาวบ้าน

ภาพกิจกรรมพิธียกเสาเอก-เสาโท

         

 

และนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานในวันที่  7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบรายงานมีผลเป็นเช่นไร สิ่งที่ได้จากการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป ส่วนการนำเสนอผลการปฏิบัติงานนั้น กลุ่มประชาชน ต.หนองยายพิมพ์ มีข้อบกพร่องในการนำเสนอ ดังนี้
1. ผู้นำเสนอไม่ครบทุกคน ควรมีการรายงานทุกคน
2.powerpoint ไม่ค่อยสมบูรณ์ ไม่เป็นสัดส่วน
3.เนื้อหาของการรายงาน ควรมีภาพประกอบ จะดูน่าสนใจยิ่งขึ้น
4.การนำเสนอขาดความมั่นใจ พูดไม่ชัดถ้อยชัดคำ

โดยกลุ่มประชาชนจะนำข้อบกพร่องนี้ไปปรับปรุง แก้ไขในการนำเสนอครั้งต่อไป

ภาพกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน

       

    สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน

จากการปฏิบัติหน้าที่ปัญหาที่มักพบในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ได้แก่

1.ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรจะไปทำนาในช่วงกลางวัน และจะเจอชาวบ้านส่วนน้อยที่อยู่บ้าน

2.ชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุค่อนข้างมีปัญหาในการได้ยินทำให้การเก็บข้อมูลมีความล่าช้า

3.การนัดประชุมของชาวบ้านแต่ละครั้งยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร

วิดีโอกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู