ข้าพเจ้า นายปริญญา ไทยสืบชาติ ( ประเภทกลุ่มประชาชน ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ) หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาขนมไทย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ตัวข้าพเจ้านั้น ได้รับผิดชอบ หมู่บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าไปสอบถามกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองสองห้อง เรื่องความเป็นอยู่ของชุมชนในเดือนเมษายน การดำเนินกิจการกรรมภายในชุมชน เศรษฐกิจการจ้างงาน ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปในชุมชนมีอะไรบ้าง การนำไปจำหน่าย การรวมกลุ่ม มีความเป็นมาอย่างไรบ้าง จากการสอบถามพบว่า

หมู่บ้านหนองสองห้องเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดเล็ก มีจำนวนครัวเรือน 64 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสาร มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย โดยจะตื่นแต่เช้าเพื่อทำกิจกรรมในตอนเช้า เช่น การทำอาหารไว้รับประทาน โดยจะรับประทานพร้อมกันกับคนในครอบครัว เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน จึงทำให้บุตรหลานหลายท่านอยู่บ้าน ขณะที่อีกอีกหลายครัวเรือนยุ่งกับการออกไปรับจ้าง เพราะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตจากมันสำปะหลัง จึงทำให้เกิดการจ้างงานบ้าง ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ และได้สอบถามจากผู้ที่ได้ออกไปรับจ้าง ในช่วงนี้ทำไห้มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อีกหลายครัวเรือนก็ยังว่างงาน ในชุมชนจะมีร้านจำหน่ายสินค้า 2 ร้าน จะเป็นร้านโชห่วย รายได้จากการขายลดลงบ้าง ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวมาบ่งบอกถึงความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย เพราะเป็นพื้นที่ชนบท เป็นวิถีชีวิตที่แตกต่าง จากสังคมในเมือง โดยรวมคนในชุมชนปรับตัวต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ได้เป็นอย่างดี

หมู่บ้านหนองสองห้องมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มสัมมาชีพ 2 ผลิตภัณฑ์ คือ

1. ผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอก

2. ผลิตภัณฑ์พริกแกง

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มสัมมาชีพของคนในชุมชน  นำโดย นายประวิทย์ มาตา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีจำนวนสมาชิก 20 คน โดยกรมพัฒนาชุมชนของอำเภอจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนอย่างเข้มแข็งของรัฐบาล รัฐบาลมีแนวคิดเพื่อการส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ โดยกรมพัฒนาชุมชนกำหนดให้มีหมู่บ้านที่สนใจและเข้าร่วมโครงการส่งรายชื่อไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนของอำเภอ หมู่บ้านละ 1 กลุ่ม หมู่ 13 บ้านหนองสองห้อง เริ่มต้นโครงการในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันหารายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมกลุ่มสัมมาชีพโดยมีการประชุมและวางแผนดำเนินงาน คัดเลือกผู้เข้าร่วมกลุ่มสัมมาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชน 

ข้อดีของการรวมกลุ่มสัมมาชีพ

1. เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนและได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน

2. เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้เสริมจากการรวมกลุ่มเพื่อทำผลิตภัณฑ์แปรรูป

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาชุมช

จากการสอบถามพบปัญหา

1. ปัญหาการรวมกลุ่มจากสมาชิกเนื่องจากสมาชิกแต่ละคนไม่ว่างจากการทำงานหรือรับจ้างจึงไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างเต็มที่

2. ปัญหาจากวัตถุดิบมะพร้าวมีราคาแพงและหายาก

3. ปัญหาจากการนำไปจำหน่ายหรือช่องทางการหาตลาดรับ-ส่ง ยังไม่มี

ในวันที่ 6 เมษายนตัวข้าพเจ้านั้นได้ประสานผู้นำชุมชน นำโดย นายประวิทย์ มาตา ให้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 8 เมษายน 2564 เพื่อรับฟังแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์

วันที่ 8 เมษายน 2564 ได้มีการประชุมร่วมกับคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการตั้งแต่เวลา 09:00 น เป็นต้นไป ในการประชุมมีประชาชนในแต่ละกลุ่มของหมู่บ้านนำผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านตนเองมาเพื่อดูแนวทางในการพัฒนาสูตรขนมและปรับปรุงกล่องบรรจุภัณฑ์ วิธีการเก็บรักษายืดอายุผลิตภัณฑ์ แนวทางการจำหน่ายตลาดรับส่ง เพื่อแก้ไขปัญหาและหาทางออกร่วมกัน จากการประชุมร่วมกันผลการประชุมและรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ จากการประชุม

สิ่งที่อยากให้พัฒนาคือ

1 กล้วยฉาบ

2 ขนมบ้าบิ่น

3 กะหรี่ปั๊บ

4 ขนมทองม้วน

การเก็บรักษา โดยผู้เข้าร่วมประชุมและเสนอแนวทางและวิธีการปรับปรุงสูตรขนมให้มีวิธีการเก็บรักษาที่ได้ยาวนานขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์เก็บไว้ไม่ได้นานจึงทำให้เสียง่าย

ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบมะพร้าวเป็นหลักจึงไม่สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ได้ไว้นาน และมะพร้าวยังมีราคาที่สูง อุปสรรคที่สำคัญคือช่องทางการจำหน่ายที่ยังไม่มีตลาดรองรับหรือยังหาตลาดเป็นแหล่งรับที่จะสามารถส่งได้เป็นจำนวนมาก

โอกาสที่จะพัฒนาคือพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์วิธีการที่จะทำให้หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากชุมชนยืดอายุและเก็บรักษาไว้ได้นาน เมื่อผลิตภัณฑ์เก็บรักษาได้นานโอกาสที่จะจำหน่ายหรือส่งตลาดก็มีมากขึ้นเนื่องจากการเก็บรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู